Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
829
lượt xem
107
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements

Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 2 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements:

Bài tập trắc nghiệm Unit 2 Making Arrangements Tiếng Anh lớp 8

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. a. band b. later c. fax d. back
2. a. tonight b. introduce c. movie d. humor
3 a. mute b. humor c. junior d. music
4. a. deaf b. reach c. speak d. dream
5. a. speech b. March c. machine d. children
II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. Can you hurry up in the bathroom, I can’t hold _____ much longer.
a. against b. on c. onto d.with
7. It’s raining _______ .Let’s go.
a. inside b. outside c. insides d.outsides
8. You _________ hard today.
a. work b. are working c. works d.worked
9. We _____ a big party for Debbie’s birthday.
a. annoyed b. arranged c. arrived d.appeared
10. Don’t put the box there. - Put it _____ .
a. near b. here c. that d.nearby
11. Jenny’s not here now. Can I take a(n) ________?
a. message b. advice c. news d. information
12. Where is the movie Dream City _?
a. in b. at c. on d. up
13. ______ is a telephone you can carry around with you.
a. Mobile phone b. Public telephone
c. Telephone directory d. Answering machine
14. The train to Ha Noi _____ at 10:00 a.m tomorrow.
a. leave b. is going to leave c. leaves d. is leaving
15. That book_______neither interesting nor helpful.
a. is b. isn’t c. were d. weren’t
III. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
16. That man is going to gets wet, because he doesn’t have an umbrella.
17. Tom said you could reach him in 8 645 082 after dinner.
18. Why are you going to spend two weeks in New York last month?
19. She took the list of visitors’ names and arranges them into groups of four
20. Every day we are going to the shop to buy a cake.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản