Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
901
lượt xem
109
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm nhiều bài tập tiếng Anh lớp 8 và tổng hợp thành những bộ sưu tập của từng đơn vị bài cụ thể, trong đó có BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tiếng Anh lớp 8 trắc nghiệm trong Unit 3 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, còn giúp các em biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home:

Bài tập trắc nghiệm Unit 3 At Home Tiếng Anh lớp 8

. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. a. candy b. match c. rack d. wardrobe
2. a. object b. socket c. household d. opposite
3. a. safety b. electricity c. myself d. anything
4. a. cupboards b. boat c.soap d. road
5. a. knife b. socket c desk d. bookshelf
II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. Paul looked at_______ in the mirror.
a. he b. herself
c.himelf d.hisself
7._______ is a thing that you use in a kitchen for cooking food.
a. Cooker b. Cook
c.Refrigerator d.Counter
8. You _____ write on the walls.
a. have to b. must
c. don’t have to d. must not
9. You______ come to my party next week; I’d really like you to be there.
a. must b. have to
c. don’t have to d. must not
10. He was angry_____ I was late..
a. so b. because
c. so that d. although
11. I phone to make sure the train _____ .
a. arrive b. to arrive
c. arriving d. arrived
12. Speak louder _____ everybody can hear you.
a. because b. so that
c. as d. to
13. She wore a hat to _____ the sun out of her eyes.
a. make b. let c. get d. keep
14. He fell off his bicycle and injured himself.
a. hurt b. destroyed
c. cut d. pained
15. She had to stay in hospital overnight, just as a (n) _____ .
a. arrangement b. preparation
c. agreement d. precaution
III. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
16. I must do all the shopping yesterday because the shops are closed today.
17. She arrange her desk so that she could reach everything easily.
18. I could n’t move the piano alone, so I asked Tom give me a hand.
19. Are you going to let me eating that last piece of blueberry pie?
29. Angela must cook a lot of food yesterday because they had a party.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
 

Đồng bộ tài khoản