Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
939
lượt xem
158
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 4 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past:

Bài tập trắc nghiệm Unit 4 Our Past Tiếng Anh lớp 8

I. Choose the word whose main stress is placed differently from the others.
1. a. fairy b.appear c.cruel d.master
2. a. after b.servant c.grandpa d.nearby
3. a. farmer b.village c.escape d.sister
4. a. festival b.excited c.traditionnal d.immediately
5. a. magicall b.buffalo c.everyone d.equipment
II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. His wife ______ five years ago.
a. die b. died
c.dies d.was dying
7. We usually open our present_______midnight.
a.in b.at
c.on d.when
8._____ Thanksgiving Day, families come together for a special dinner.
a.In b.At
c.On d.When
9. Where ______ before you moved here?
a. did you use to live b. did you use
c. used you to live d. used to you
10. She is dying______ cancer.
a. with b. of
c. because of d.by
11. The frog changed______ a handsome prince.
a. in b. to
c. into d.from
12. The committee decided ______ the offer.
a. to accept b. for accepting
c. accepting d.accept
13. His wife recently gave birth to a______ .
a. daughter b. niece
c. nephew d.children
14. You have nothing to ______ by telling the truth.
a. loose b. lose
c. loss d. lost
15. He’s getting very excited about his holiday.
a. eager b. funny
c. worried d. pleased

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
 

Đồng bộ tài khoản