Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.473
lượt xem
225
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits

Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tiếng Anh lớp 8 trắc nghiệm trong Unit 5 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, BST này còn giúp các em biết cách làm bài các bài tập tiếng Anh lớp 8 tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits dưới đây: 

Bài tập trắc nghiệm Unit 5 Study Habits Tiếng Anh lớp 8

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. a. late b. paper c. lunar d. pronunciation
2. a. term b. necessary c. semester d. mother
3. a. list b. underline c. highlight d. night
4. a. proud b. pronoun c. around d. enough
5. a. revision b. festival c. postcard d. promise
II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. The water was rising ______.
a. fast b. slow
c. fastly d. lovely
7. As you’re so unhappy there, you _____ look for another job.
a. should b. ought
c. need d. has to
8. Sally_____ him to come home early.
a. tell b. told
c. say d. ask
9. I tried my ______ not to laugh.
a. good b. well
c. better d. best
10. We should learn this poem______ .
a. by heart b. by soul
c. by many times d. by millions
11. She arrived early ______ a good seat.
a. so that to get b. in order get
c. in order to get d. so that getting
12. You must improve your spelling.
a. make something better b. become better
c. make something worse d. become worse
13. ______ is the study of the earth and its countries, mountains, rivers,
weather, etc.
a. Geography b. Physics
c. Chemistry d. Mathematics
14. We left at 6 a.m _______ late.
a. so as not to be b. so as not being
c. so as to be d. so as not being
15. He usually ______ or highlights only the words he wants to learn.
a. underlines b. understands
c. underlined d. understood
III. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
16. They are very proud about their new house.
17. The first question in the exam was very hardly.
18. However, he need to improve his listen skills.
19. We should clean the floor as quick as possible.
20. How much time do you spend for learning new words?

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
 

Đồng bộ tài khoản