Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
547
lượt xem
109
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood trên eLib.vn. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 7 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood:

Bài tập trắc nghiệm Unit 7 My Neighborhood Tiếng Anh lớp 8

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others
1. a. stadium b. contact c. thanks d. pancake
2. a. effect b. delicious c. exhibition d. selection
3. a. concern b. customer c. contact d. convenient
4. a. organized b. 1ived c. concerned d. established
5. a. discount b. resident c. serve d. tasty
II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. She has earned millions of dollars _____ 1994.
a. since b. for c. in d. at
7. I am not prepared to discuss ______ the matter any further.
a. about b. on c. for d. Ø
8. I spent money than you.
a. less b. few
c. many d. much
9. Their house is about three times as big ours.
a. as b. so c. than d. like
10. ____ have you known Jane?
a. How far b. How long
c. What time d. What day
11. We lived close the sea.
a. with b. at c. by d. from
12. The water wasn’t ______ in.
a. clean enough to swim b. enough clean to swim
c. clean enough for swimming d. enough clean for swimming
13. Martina has loved sports _____she was a child.
a. since b. for c. when d. as
14. I can’t afford it______ that price.
a. for b. on c. with d. at
15. They are very concerned about their son’s illness.
a. worried b. uncomfortable c. unhappy d. dissatisfactory
III. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
16. She became extremely successful since she has been in Switzerland.
17. For Ronnie began classes, he has met an average of 1.324 people a month.
18. Petrol is twice as expensive as it is a few years ago.
19. Please contact me with the above address for more information.
20. We arrived early in order to buying our tickets.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản