Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
2.322
lượt xem
325
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course

Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 9 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course:

Bài tập trắc nghiệm Unit 9 A First - Aid Course Tiếng Anh lớp 8

I.Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. a. calm b. badly c. flat d. handkerchief
2. a. bite b. revive c. promise d. minimize
3. a. crutch b. hurt c. hurry d. cup
4. a. happened b. helped c. burned d. bored
5. a. invite b. faint c. patient d. victim
II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. Mrs Miles sometimes takes a pill______ to sleep.
a. go b. going
c. to go d. for going
7. He is working very hard______get poor grades.
a. in order to b. in order not to
c. to d. not to
8. If you move to your left, you_____the church.
a. will see b. are seeing
c. has seen d. see
9. ______quiet? I’m trying to learn.
a. Are you please be b. Will you please be
c. Are you please being d. Has you please been
10. The book fell_____the table.
a. of b. off
c. up d. in
11. Why don’t you come _____ for dinner?
a. across b. over
c. at d. down
12. Please try_____ quiet when you come home. Everyone will be asleep.
a. be b. to be
c. being d. to being
13. Leave the victim_____flat and don’t let him ___chilled.
a. lying/ to become b. to lie/ become
c. lying/ become d. to lie/ to become
14. _____ is a long thin piece of cloth or paper used for tying round and protecting a wound.
a. Water packs b. Bandage
c. Handkerchief d. Blanket
15. _____ the patient’s feet, or lower his/her head below the level of the heart.
a. Elevate b. Coo1
c. Cover d. Overheat

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản