Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 A Trip To The Countryside

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 10 tài liệu

1
3.511
lượt xem
640
download
Xem 10 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 A Trip To The Countryside

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 A Trip To The Countryside

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 A Trip To The Countryside. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho các em các kiến thức về cách làm các bài tập trong Unit 3 Tiếng Anh lớp 9. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 A Trip To The Countryside

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 A Trip To The Countryside dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 3 A Trip To The Countryside Tiếng Anh lớp 9

I. Choose the word, which is pronounced differently from the others.
1. A. map B. sand C. water D. bag
2. A. public B. music C. use D. value
3. A. clear B. learn C. hear D. fear
4. A. pollute B. truck C. bubble D. public
5. A. tired B. rich C. kind D. bicycle
6. A. pagoda B. banyan C. gather D. relax
7. A. bamboo B. afternoon C. soon D. took
8. A. collection B. comment C. rest D. blanket
9. A. crop B. grocery C. locate D. picnic
10. A. business B. hamburger C. tomb D. baggy

II. Choose the word that has the stress part pronunced differently from the others
1. A. village B. banyan C. bamboo D. entrance
2. A. enjoyable B. convenient C. exciting D. interesting
3. A. travel B. exchange C. collect D. design
4. A. countryside B. hamburger C. mountain D. Vietnamese
5. A. family B. complete C. grocery D. primary

III. Choose the best answer to complete these following sentences
1. Ba's village lies near the foot of a mountain and _________ the river.
A. by B. at C. next D. to
2. Many people go to my village on the weekends to have a rest after _________
A. hard working week B. a working hard week
C. a hard working week D. a hard week working
3. There is a big old banyan tree at the _________ to the village.
A. door B. gate C. chance D. entrance
4. Liz wishes she _________ Ba's village again someday.
A. can visit B. could visit C. visit D. visits
5. I had _________ to the countryside last month.
A. a two-day trip B. a two-days trip C. two-day trip D. two-days trip

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 A Trip To The Countryside. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản