Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 9 tài liệu

0
4.429
lượt xem
850
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này giúp các em học sinh luyện tập và nắm được cách làm các bài tập trong Unit 6 Tiếng Anh 9. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment:

Bài tập trắc nghiệm Unit 6 The Environment

I. From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1. A. happy B. hour C. high D. hotel
2. A. so B. coat C. note D. bottom
3. A. put B. luck C. lung D. drunk
4. A. bare B. car C. card D. farm
5. A. come B. love C. women D. some
6. A. many B. make C. fate D. pain
7. A. heat B. sweat C. threat D. thread
8. A. climb B. dictionary C. economic D. six
9. A. beg B. age C. gather D. guess
10. A. children B. choose C. child D. mechanic

II. From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable.
1. A. garbage B. junkyard C. protect D. treasure
2. A. collected B. published C. protected D. provided
3. A. recycle B. refreshment C. creatures D. reuse
4. A. limitation B. intermediate C. desforestation D. disappointed
5. A. garbage B. problem C. solution D. sewage

III. Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for the underlined word or phrase.
1. _________ air is one of the many problems we have to solve.
A. Pure B. Polluted C. Dust D. Pleasant
2. I’ll be in trouble if I _________my passport.
A. lose B. will lose C. lost D. would lose
3. We can eat at home or, ________ you prefer, we can go to a restaurant.
A. when B. whether C. if D. which
4. If it is raining this evening, I_________.
A. will go out B. don’t go out C. go out D. won’t go out
5. Minh’s English is excellent. He speaks________.
A. perfectly English B. English perfectly
C. perfect English D.English perfect

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản