Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Saving Energy

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 8 tài liệu

0
2.593
lượt xem
616
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Saving Energy

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Saving Energy

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Saving Energy. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp các bài tập trắc nghiệm Unit 7 tiếng Anh 9 giúp các em học sinh củng cố vốn kiến thức về ngữ pháp và từ vựng đã được học. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Saving Energy

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Saving Energy:

Bài tập trắc nghiệm Unit 7 Saving Energy Tiếng Anh lớp 9

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
1. A. compare B. area C. many D. stamp
2. A. model B. solid C. solar D. profitable
3. A. bulb B. consumer C. plumber D. luxury
4. A. chopstick B. scheme C. champagne D. chair
5. A. recent B. efficient C. faucet D. receive
II. Choose the words that has a different stress pattern from the others.
1. A. account B. compare C. conserve D. chopstick
2. A. faucet B. hobby C. household D. install
3. A. communicate B. effectively C. efficiency D. innovation
4. A. innovation B. separation C. installation D. environment
5. A. economic B. limitation C. reputation D. infrastructure
III. Choose the best answer to complete these following sentences.
1.We decided not to go out for meal _________ we were too tired.
A but B. because C. so D. and
2.My shoes are dirty. I’d better take them ________before I come in.
A. aways B. up C. on D. off
3.If you want to save money, you should ________he amount of water your family uses.
A. increase B. reduce C. adapt D. repair
4.Who is going to __________ your children when you’re at work?
A. look for B. look up C. look after D. look out
5.Mary’s eyes are weak, __________, she has to wear glasses.
A. but B. however C. and D. therefore

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Saving Energy. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.

Đồng bộ tài khoản