Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Celebrations

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 9 tài liệu

0
2.464
lượt xem
597
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Celebrations

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Celebrations

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Celebrations nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng cung cấp các bài tập trong Unit 8 nhằm giúp các em luyện tập và nắm vững cách làm các bài tập trong Unit 8 Tiếng Anh 9. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Celebrations

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Celebrations:

Bài tập trắc nghiệm Unit 8 Celebrations Tiếng Anh lớp 9

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
1. A. received B. washed C. asked D. laughed
2. A. state B. statue C. station D. stay
3. A. happen B. event C. chicken D. children
4. A. east B. seat C. great D. meat
5. A. angry B. art C. large D. hard

II. Choose the words that has a different stress pattern from the others.
6. A. chemical B. alcohol C. document D. determine
7. A. contaminate B. artificial C. intelligent D. encouragement
8. A. slavery B. compliment C. distinguish D. excellent
9. A. celebration B. activity C. receive D. parade
10. A. humor B. terrific C. freedom D. describe
11. A. satisfied B. wedding C. special D. express
12. A. Jewish B. although C. together D. important
13. A. priority B. federation C. inspiration D. interactive
14. A. charity B. energy C. separate D. pollution

III. Choose the best answer to complete these following sentences.
1. Nobody knows what the _______of the explosion
A. source B. cause C. reaction D. reason
2. The police are looking for a man of _______ height
A. medium B. extra C. tall D. special
3. I don't suppose you like pineapples, _________?
A. do ! B. do you C. don't I D. don't you
4. Let’s wait until the rain _______
A. stops B. will stop C. has stopped D. is stopping
5. Working for 12 hours a day _______her very tired.
A. makes B. made C. make D. making

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Celebrations. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.

Đồng bộ tài khoản