Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 tài liệu

0
1.370
lượt xem
270
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters. Gồm các tài liệu cung cấp các bài tập trong Unit 7 nhằm giúp các em luyện tập và nắm vững cách làm các bài tập trong Unit 9 Tiếng Anh 9. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters:

Bài tập trắc nghiệm Unit 9 Natural Disasters

I. Choose the correct answer A, B, C or D that best fits the gap in the following sentences :
1. According to the weather ______ it will rain tonight.
A. forecast B. forecaster C. forecasted D. forecasting
2. The tsunami ______ in December 2004 in South East-A killed more than 160,000 people.
A. disaster B. disastrous C. disastrously D. disastering
3. We must find a shelter now, because of the ______ storm.
A. strong B. long C. heavy D. boring
4. The roof ______ under the weight of snow last night.
A. collapsed B. collapsing C. collapses D. collapse
5. He warned me of the ______ in the forest.
A. dangers B. dangerousness C. dangerously D. dangerous
6. Pompeii was completely ______ in AD 79 by an eruption Mount Vesuvius.
A. destroyed B. destroy C. to destroy D. destroying
7. Many people become ______ because of the natural disasters every year,
A. homeless B. homesick C. homeland D. homework
8. Mount Pinatubo, ______ is a volcano erupted in 1991.
A. which B. who C. whom D. that
9. Tornadoes and funnel-shaped storms can suck up ______ is in their path.
A. that B. whom C. who D. whose
10. We ______ since we left school.
A. haven't met B. didn't meet C. won't meet D. don't meet
11. I'll bring some raincoats just in case. I hope my friends ______ laugh at me.
A. won't B. didn't C. don't D. haven't
12. In 1995 a huge earthquake ______ the city of Kobe in Jape
A. struck B. striking C. striked D. strike
13. Tidal waves _____ the result of an abrupt shift in the underwater movement of the Earth.
A. are B. were C. is D. was
14. I can't hear what you are saying. Can you ______ the radio?
A. turn down B. turn on C. turn up D. turn off
15. Neil Armstrong, ______ walked on the moon, lived in the U S A.
A. who B. whom C. which D. whose
16. Marie Curie, ______ is one of the greatest women, discovered radium.
A. who B. whose C. whom D. which
17. According to the weather _________ , it will be raining tonight.
A. prediction B. information C. announcement D. forecast
18. You shouldn’t laugh ________ old people .
A. at B. on C. with D. for
19. Turn the radio ________. It’s too loud.
A. down B. up C. on D. off
20. Please turn _______ the volume on TV . I want to listen to the news.
A. down B. up C. on D. off

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
 

Đồng bộ tài khoản