Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về câu hỏi đuôi

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 10 tài liệu

0
2.952
lượt xem
366
download
Xem 10 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về câu hỏi đuôi

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về câu hỏi đuôi

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về câu hỏi đuôi nhằm giúp cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu là các bài tập trắc nghiệm về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh. Các em học sinh sẽ nắm vững hơn các kiến thức về câu hỏi đuôi bằng cách luyện tập với các bài tập trong bộ sưu tập này. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về câu hỏi đuôi

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệuBài tập trắc nghiệm tiếng Anh về câu hỏi đuôi - Bài số 1 trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về câu hỏi đuôi. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh có điều kiện thực hành về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh.

Bài tập trắc nghiệm về câu hỏi đuôi:

Exercise 1. Choose the best option to complete these following sentences.
1. Tom invited us to come to his party, __________?
A. hadn't he B. couldn't he C. wasn't he D. didn't he
2. There was an exciting football match on TV last night, _________?
A. wasn't it B. was not there C. wasn't there D. was it
3. - Who teaches you English? –Mr. Black_________.
A. is B. teaches C. does D. do
4. I am not too fat, __________?
A. aren't I B. do I C. am I D. are I
5. I'm wrong, _________?
A. am not B. aren't I C. are not D. amn't
6. Someone discovered penicillin in 1928, _________?
A. hadn't he/she B. didn't he/she C. didn't someone D. wasn't he/she
7. You stayed home last night, _________?
A. had you B. would you C. didn't you D. did you
8. The poor don't have many things to eat, _________?
A. do we B. do they C. do you D. do I
9. The teacher asked you if you finished your homework that day, __________?
A. hadn't he B. didn't he C. didn't you D. hadn't he
10. You were driving home when you saw Lan, _________?
A. didn't you B. weren't you C. wouldn't you D. hadn't you
11. You are thirsty, __________?
A. don't you B. aren't you C. are you D. are not you
12. Nam wishes he had worked hard last year, __________?
A. hadn't Nam B. hadn't he C. doesn't Nam D. doesn't he
13. Not only the women but also the men _________ watching this programme.
A. like B. has liked C. is liking D. likes
14. Neither the students nor the teacher ___________ raincoats.
A. taking B. takes C. are taking D. take
15. You had had breakfast before you went to school yesterday, ___________?
A. hadn't you B. didn't you C. wouldn't you D. weren't you
16. _________ ten minutes earlier, we would have got better seats.
A. If we had not arrived B. Had we arrived C. Did we arrive D. If we arrived
17. Only when you grow up, __________ the truth.
A. did you know B. will you know C. you would know D. you will know
18. You could ride a bicycle when you were five, ___________?
A. hadn't you B. didn't you C. weren't you D. couldn’t you
19. There have been many achievements since the country carried out economic reforms, ________?
A. don't there B. haven't they C. haven't there D. don't they
20. People who exercise frequently are healthier than those who ____________.
A. exercise B. do C. don't D. are

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về câu hỏi đuôi. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản