Bài tập trắc nghiệm về mạo từ tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 25 tài liệu

0
1.552
lượt xem
50
download
Xem 25 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về mạo từ tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về mạo từ tiếng Anh

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về mạo từ tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về mạo từ tiếng Anh

Thư viện eLib giới thiệu bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về mạo từ tiếng Anh dưới đây:
 

1. I want _________ apple from that basket.
A. a B. an C. the D. X
2. Miss Lin speaks _________ Chinese.
A. a B. an C. the D. X
3. One of the students said, “_________ professor is late today”
A. a B. an C. the D. X
4. Eli likes to play _________ volleyball.
A. a B. an C. the D. X
5. I bought _________ umbrella to go out in the rain.
A. a B. an C. the D. X
6. My daughter is learning to play _________ violin at her school.
A. a B. an C. the D. X
7. Please give me _________ pen that is on the counter.
A. a B. an C. the D. X
8. Albany is the capital of _________ New York state.
A. a B. an C. the D. X
9. Our neighbour has _________ cat and _________ dog.
A. a/ a B. an/ a C. the/ the D. X/ X
10. _________ ink in my pen is red.
A. a B. an C. the D. X
11. It is _________ funniest book that I have ever reaD.
A. a B. an C. the D. X
12. Can anyone give me _________ hand, please because I have just fallen over?
A. a B. an C. the D. X
13. She always said that when she grew up she wanted to be _________.
A. doctor B. a doctor C. the doctor D. a doctors
14. I have left my book in _________ kitchen and I would like you to get it for me.
A. a B. an C. the D. X
15. Please meet me at the train station in _________ hour from now.
A. a B. an C. the D. X
16. I like to watch tennis on the television. It is _________ very good game.
A. a B. an C. the D. X
17. _________ president of the United States will be visiting Australia next week.
A. a B. an C. the D. X
18. July goes to _________ work on the bus.
A. a B. an C. the D. X
19. _________ golf is my favourite sport. I play once or twice _________ week if I can, but I’m not _________ very good player.
A. X/ a/ a B. The/ a/ a C. The/ the/ the D. X/ a/ the
20. I don’t know what to do. It’s _________ problem.
A. quite difficult B. a quite difficult C. quite a difficult D. the quite difficult


Mời quý thầy cô và các em download để tham khảo nhiều Bài tập trắc nghiệm về mạo từ tiếng Anh hay khác trong bộ sưu tập nhé!

Đồng bộ tài khoản