Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Places

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
597
lượt xem
51
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Places

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Places

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Places nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 16 Tiếng Anh 10 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Places

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Places:

 

Bài tập tự luận Unit 16 Historical Places Tiếng Anh lớp 10 

I. Complete the sentences with the appropriate form of the words in parentheses.
1. In.........................with most other countries, Britain has a very high rate of heart attacks. (compare)
2. It is usually forbidden to destroy.........................buildings. (history)
3. On ......................... at the hotel please wait for further information. (arrive)
4. .........................is the country's major industry. (tour)
5. New York is.........................for its skyscrapers. (fame)
6. There will be a lot of ........................ activities during the festivals. (culture)
7. When did the world come into.........................? (exist)
8. What do you.........................think about it? (real)

II. Complete the sentences with the comparative or superlative form of the adjectives in brackets.
1. It's too noisy here. Can we go somewhere (quiet).........................?
2. The exam was difficult - (difficult).........................than we expected.
3. It's (cold).........................today than it was yesterday.
4. What's (long).........................river in the world?
5. That's (boring).........................film I've ever seen.
6. I'd like to have a (reliable).........................car. Mine keeps breaking down.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Places. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản