Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
374
lượt xem
18
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 11 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books:

 

Bài tập tự luận Unit 11 Books Tiếng Anh lớp 12

I. Forming comparatives and superlatives:
happy happier happiest thin
beautiful busy
new patient
neat young
hot bad
good comfortable
handsome rude
mean sad
generous large

II. Complete the sentences using the correct form of the adjectives or adverbs in brackets
1. Mary is (pretty) ________________ as her sister
2. A new house is (expensive) ________________ than an old one
3. His job is (important) ________________ than mine
4. Of the foour ties, I like the red one (well) ________________
5. Nobody is (happy) ________________ than Miss Snow
6. Today English is the (international) ________________ of language
7. John is much (strong) ________________ than I thought
8. Benches are (comfortable) ________________ than arm-chairs
9. Bill is (good) ________________ than you thought
10. Mr. Bush is the (delightful) ________________ person I have ever know
11. Bill is (lazy) ________________ and (lazy) ________________
12. It becomes (hard) ________________ and (hard) ________________ to find a job
13. As the conversation went on, he became (talkative) ________________
14. As I waited for my interview, I became (nervous) ________________
15. Is the book (interesting) ________________ than the one you read last week?

III. Rewrite the second sentence in such a way that it has the same meaning as the one before it
1. Jane can swim further than I can
I can’t___________________________________________
2. My sister can’t cook as well as my mother does
My mother can_______________________________________________
3. I don’t play tennis as well as my brother does
My brother___________________________________________
4. Apples are usually cheaper than oranges
Apples are not_______________________________________________
5. Cats can’t swim as well as dogs can
Dogs can_______________________________________________
6. The dress is cheaper than the skirt
The dress is not_______________________________________________
7. Peter is the tallest boy in his class
No one __________________________________________________
8. Nobody in the class is cleverer than Sally
Sally is __________________________________________________
9. Have you got a cheaper carpet than this?
Is this __________________________________________________
10. They understand more than we do
We don’t __________________________________________________
11. Tom is the best football player in this team
Nobody____________________________________________
12. Nothing is faster than the speed of light
The speed of light_____________________________________________
13. His mother is taller than his father
His father is not __________________________________________________
14. She’s a faster and more careless driver than I am
She drives __________________________________________________
15. Jane is a better cook than Robert
Robert can’t __________________________________________________

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản