Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 6 The Young Pioneers Club

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
688
lượt xem
118
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 6 The Young Pioneers Club

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 6 The Young Pioneers Club

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 6 The Young Pioneers Club. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 8 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 6 The Young Pioneers Club

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 6 The Young Pioneers Club dưới đây:

Bài tập tự luận Unit 6 The Young Pioneers Club Tiếng Anh lớp 8

I. Find suitable words to complete the sentences.
1. He is unable to see. He is a b___________ man.
2. Peter and Susan can neither speak nor hear. They are h__________ children.
3. Please fill in an a_____________ f________ if you want to join the club.
4. A person who is traveling or visiting a place for pleasure is a t____________
5. A man working in business is a b____________________
6. A school which educates girls and boys together is c_________________ school.
7. A doctor usually works in the h________________
8. Britain’s n_____________ r______________ include coal, oil and gas.

II. Put the verbs into the correct form.
1. Stop ______________(argue) and start to work.
2. I like _____________ (think) carefully before ____________ (make) a decision).
3. Ask him ____________(come) in.
4. Don’t forget _________(lock) the door before _________ (go) to bed.
5. I prefer__________(walk) to _____________(ride).
6. Don’t try ___________(persuade) me. Nothing can make me __________(change)
7. I don’t mind _____________(walk) home. But I’d rather___________(get) a taxi.
8. I am bored with __________ (walk) to school.
9. My father used to ________ (smoke) a packet of cigarettes a day.
10. She hopes ________ (have) a suitable job.

III. put a preposition into the blank,
1. I am tired____________ working hard.
2. We are interested _________swimming in the summer.
3. It’s very kind ________you to help me.
4. Did you succeed _______ solving the problem?
5. They are thinking ______moving to America.
6. Does she want ______ become a singer?
7. It’s very difficult ________ reach a decision.
8. A fairy changed her rags _________ beautiful clothes.
9. There aren’t any movies _________ tonight.
10. I am bored _________ this program.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 6 The Young Pioneers Club. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 

Đồng bộ tài khoản