Bài tập và hướng dẫn học tiếng Anh theo chủ đề The Asian Games (Unit 12 Tiếng Anh 11)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
204
lượt xem
10
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập và hướng dẫn học tiếng Anh theo chủ đề The Asian Games (Unit 12 Tiếng Anh 11)

Mô tả BST Bài tập và hướng dẫn học tiếng Anh theo chủ đề The Asian Games (Unit 12 Tiếng Anh 11)

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập và hướng dẫn học tiếng Anh theo chủ đề The Asian Games (Unit 12 Tiếng Anh 11) nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này sẽ cung cấp các bài tập theo chủ đề The Asian Games trong chương trình tiếng Anh lớp 11. Đồng thời, hướng dẫn các em học sinh học Unit 12 tiếng Anh 11. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập và hướng dẫn học tiếng Anh theo chủ đề The Asian Games (Unit 12 Tiếng Anh 11)

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập và hướng dẫn học tiếng Anh theo chủ đề The Asian Games (Unit 12 Tiếng Anh 11):

 

Bài tập tiếng Anh theo chủ đề The Asian Games

I. Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.
1. A. Asian B. gather C. advance D. decade
2. A. facilities B. solidarity C. performance D. aquatic
3. A. appreciate B. promote C. participate D. introduce
4. A. athletics B. hockey C. volleyball D. rugby
5. A. volunteer B. competition C. enthusiastic D. intercultural
II. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence.
6. They've _____ a horrible new tower block where that lovely old building used to be.
A. put up B. put down C. pushed up D. pulled down
7. I agree with most of what you said, but I can't _____ your idea of letting children leave school at 14.
A. keep up with B. catch up with C. put up with D. go along with
8. _____ test was given, our class leader managed to get good marks.
A. Whenever B. Whatever C. However D. Wherever
9. _____ volleyball players, footballers cannot use their hands in the game.
A. Like B. Different C. Unlike D. Opposite
10. Our field _____ have performed very well.
A. artists B. athletes C. specialists D. sportsmen
11. We may win, we may lose - it's just the _____ of the draw.
A. strike B. odds C. chance D. luck
12. The football match was so dull that most of the _____ left at half-time.
A. attendants B. audiences C. participants D. spectators
13. We live in an age of rapid scientific and technological _____.
A. advance B. advances C. advancing D. advancement
14. Shortly after receiving her gold medal, the Olympic champion answered questions at the press _____.
A. discussion B. assembly C. conference D. seminar
15. This multi-sport event is an occasion when friendship and _____ are built and promoted.
a. knowledge B. solidarity C. effort D. enthusiasm

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập và hướng dẫn học tiếng Anh theo chủ đề The Asian Games (Unit 12 Tiếng Anh 11). Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản