Bài tập về câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
613
lượt xem
65
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập về câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh

Đến với bộ sưu tập Bài tập về câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này gồm nhiều tài liệu là các bài tập về câu điều kiện loại 1 nhằm giúp cho các em học sinh ôn tập lại cấu trúc, cách dùng của câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệuBài tập về câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh - Bài số 1 trong bộ sưu tập Bài tập về câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh dưới đây:

Hoàn thành các bài tập về câu điều kiện loại 1 sau:

1. If I (have)...................time, I will write to him.
2. If it’s cold, I (need)........................a heavier coat.
3. What are you going to do if you (have)......................a holiday?
4. If I can go tomorrow, I (let)........................you know.
5. If I should meet Helen, I (give)........................ her your message.
6. If flowers don’t get any water, they (die).............................
7. If I (get).....................a headache, I usually take some aspirins.
8. I will go to the party unless it (rain).........................
9. She will buy the car as long as it (not be).......................too expensive.
10. Everything (be)...............all right provided you tell the truth.
11. If he (come)........................., please tell him that I’ll be back in a few minutes.
12. Don’t come if they (not call)...................you.
13. If you (need)............some help, why don’t you tell me?
14. Suppose you (win)........................a lot of money, what would you do?
15. If I got up earlier, I (not be)......................late for work.
16. If I didn’t feel so tired, I (go).....................out with you.
17. If you (not pass)................. the exam, would you take it again?
18. If I (be)................. you, I would apply for the job.
19. I could repair the car if I (have)....................the right tools.
20. If I (study).....................hard, I would have passed the exam.
21. If I (not be)......................busy yesterday, I would have visited you.
22. She (go)........................to the university if she had had the opportunity.
23. Suppose they had offered her a job, do you think she (take).....................it?
24. If she hadn’t been ill yesterday, she (go)..........................to work now.
25. If I (be)..................you, I wouldn’t have told him the truth yesterday.
26. If today were Monday, I (not go)..........................to work yesterday.
27. What would happen if you (not go)........................to work tomorrow.
28. If I had gone to your party last night, I (be)...................very tired now.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập về câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản