Bài tập về đại từ tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 28 tài liệu

0
4.754
lượt xem
179
download
Xem 28 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về đại từ tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập về đại từ tiếng Anh

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập về đại từ tiếng Anh. Bao gồm các bài tập về đại từ quan hệ trong tiếng Anh, bài tập đại từ nhân xưng trong tiếng Anh, bài tập tự luận về đại từ quan hệ trong tiếng Anh,.... Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về đại từ tiếng Anh

Bộ sưu tập Bài tập về đại từ tiếng Anh là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I/Choose the most suitable word to complete sentence.part a)
1. My friend,Jack,(that, who, whose) parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.
2. Here’s the computer program (that, whom, whose) I told you about.
3. I don’t believe the story (that, who, whom) she told us.
4. Peter comes from Witney,(that, who, which) is near Oxford.
5. This is the gun with (that, whom, which) the murder was committed.
6. Is this the person ( who, which, whose) you asked me about.
7. Have you received the parcel (whom, whose, which) we sent you?
8. That’s the girl (that, who, whose) brother sits next to me.
9. The meal,(that, which, whose) wasn’t very tasty, was expensive.
10. We didn’t enjoy the play ( that, who, whose) we went to see.
11. She gives her children everything (that, what, who) they want.
12. Tell me (what, that, which) you want and I’ll have you.
13.The reason (why, that, what) I phoned him was to invite him to party.
14. I don’t like people (who, whom, whose) never stops talking.
15. The day (which, that, when) they arrived was Sunday.
16. Ann,(whose, who, whom) children are at school all day is trying to get a job.

Part b).
1/ We'd like to buy a house_______ overlooks West lake.
A.who B.whose C.where D.which
2/ The woman _______ daughter Jack loves is very kind.
A.whose B.who C.whom D.which
3/ The letter _______ she received this morning is from the USA.
A.who B.whose C.whom D.which
4/ I don't know the girl _______ is wearing a long blue dress.
A.whom B.whose C.which D.who
5/ The police are asking the man _______ car has been stolen.
A.whom B.whose C.which D.that
ELib mong BST Bài tập về đại từ tiếng Anh sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.

Đồng bộ tài khoản