Bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
2.010
lượt xem
146
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ trong tiếng Anh có trên eLib.vn. Bao gồm nhiều tài liệu hướng dẫn cách làm các bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ trong tiếng Anh. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tập và chọn lọc những tài liệu hay nhất, chất lượng nhất nhằm giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ trong tiếng Anh dưới đây:

Exercise 1: Choose the best answer to complete these sentences.
1. _______ he likes chocolate, he tries not to eat it.
A. As B .Though C. Since D. Despite
2. He is a very intelligent boy, _______he is very lazy
A. but B. and C. or D. so
3. _______I moved house, I haven’t had much contact with those friends
A. though B. since C. because of D. so that
4. Last night we came to the show late _______the traffic was terrible.
A. although B. despite C. and D. because
5. Lan couldn’t pass the exam_______she was too lazy.
A. because B. because of C. although D. in spite of
6. _______ his broken leg, he didn’t come to class yesterday.
A. because B. because of C. despite D. so
7. _______there is a lot of noise in the city, I prefer living there.
A. despite B. in spite of C. becacuse of D. though
8. _______ the weather, we went sailing.
A. despite B. in spite of C. although D. A and B
9. _______Hudson led early, he lost the race.
A. though B. although C. eventhough D. all are correct
10. In spite of not speaking French, Mike decided to settle in Paris.
A. Eventhough Mike didn’t speak French, but he decided to settle in Paris.
B. Mike decided to settle in Paris despite he didn’t speak French.
C. Mike decided to settle in Paris though the fact that not speaking French.
D. Although Mike didn’t speak French; he decided to settle in Paris.
11. Mr Ba was late for the meeting though he took a taxi.
A. Even though taking a taxi, Mr Ba was late for the meeting.
B. In spite of taking a taxi, but Mr Ba was late for the meeting.
C. Mr Ba was late for the meeting despite the fact he took a taxi.
D. Mr Ba was late for the meeting although having taken a taxi.
12. We camt to the meeting on time though the traffic was heavy.
A. Despite the traffic was heavy; we came to the meeting on time.
B. In spite of the heavy traffic, we came to the meeting on time.
C. Even though the heavy traffic, we came to the meeting on time.
D. Although the traffic was heavy, but we came to the meeting on time.
13. Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert.
A. Bill arrived late for the concert whether he took a taxi or not.
B. Bill arrived late for the concert because of the taxi.
C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert.
D. Bill took a taxi to the concert, but he couldn’t catch it.
14. Although she is rich, she can’t afford to buy the car.
A. She doesn’t have enough money to buy the car she likes.
B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car.
C. The car is too expensive for her to buy.
D. She wants to buy the car but it costs a lot.
15. Although Sue felt tired, she stayed up late talking to Jill.
A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.
B. In spite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.
C. Sue wouldn’t feel tired despite staying up late talking to Jill.
D. Sue stayed up late talking to Jill. As a result, she was tired.

ui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tậpBài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ trong tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
 

Đồng bộ tài khoản