Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
10.144
lượt xem
529
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh. Bộ sưu tập Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh gồm các tài liệu là các bài tập về viết lại câu so sánh. Hi vọng, bộ sưu tập Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Mời tham khảo các tài liệu sau:
- Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh
- Dạng bài tập về viết lại câu so sánh trong tiếng Anh
- Viết lại câu so sánh trong tiếng Anh
- Một số bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuBài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh - Bài số 1 được lấy ra từ BST Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh:

Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh

1. So sánh ngang bằng.
a. Mary/tall/her brother. _______________________________________________
b. A lemon/not sweet/ an orange. _______________________________________________
c. A donkey/not big/ a horse. _______________________________________________
d. This dress/pretty/that one. _______________________________________________
e. the weather/not cold/ yesterday. _______________________________________________
2. so sánh hơn:
a. A rose/beautiful/ a weed. _______________________________________________
b. A dog/intelligent/ a chicken. _______________________________________________
c. Ba/ friendly/ Nam. _______________________________________________
d .Your house/far/from school /my house. _______________________________________________
e. A horse/ strong/ a person. _______________________________________________
3. So sánh cao nhất:
a. The Nile/long/river/ in the world. _______________________________________________
b. Lan/ tall/ student / in my class. _______________________________________________
c. English coffee/bad/ of all. _______________________________________________
d. Australia/ small/ continent in the world. _______________________________________________
e. That/high/ mountain in the world. _______________________________________________

Bài tập 1: Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc
1. Her daughter is …………….her (beautiful).
2. Summer is………………..season of the year (hot)
3. That dog isn’t ………………..it looks (dangerous)
4. In the past, people were ………………..than today (polite)
5. It is ………..today than it was yesterday (cold)
6. Our hotel was …………..than all the others in the town (cheap)
7. What’s ………………..river in the world (long)
8. It was an awful day. It was ………….day of my life (bad)
9. Everest is……………………mountain in the world. It is ………….than any other mountain (high)
10. I prefer this chair to the other one. It’s ………………(comfortable)

Bài tập 2: Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ cho trước sao cho nghĩa không thay đồi.
1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.
–> I’ve…………………………..
2. I’ve never met any more dependable person than George.
–> George is…………………………
3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother.
–> Your mother is ……………………
4. There is no better teacher in this school than Mr John.
–> Mr John is……………………………..
5. Have you got any bigger than that one?
–> Is this………………………………...?

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.

Đồng bộ tài khoản