Biên bản chấm sáng kiến kinh nghiệm

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
901
lượt xem
5
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Biên bản chấm sáng kiến kinh nghiệm

Mô tả BST Biên bản chấm sáng kiến kinh nghiệm

Tổng hợp các mẫu SKKN trong BST Biên bản chấm sáng kiến kinh nghiệm được thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các cán bộ quản lý nâng cao hiệu quả giảng dạy, quản lý giáo dục trong nhà trường. Chúng tôi mong rằng BST này sẽ hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Biên bản chấm sáng kiến kinh nghiệm

Bộ sưu tập Biên bản chấm sáng kiến kinh nghiệm là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: ……………………..

BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tên SKKN : .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Người viết :  ...........................................................................................................................
Môn (hoặc Lĩnh vực):  ...........................................................................................................
Đơn vị :  .................................................................................................................................

Đánh giá của Hội đồng chấm (Ghi tóm tắt những đánh giá chính):
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Tính sáng tạo : .......... / 5 điểm
Tính KH, SP : .......... / 5 điểm
Tính hiệu quả : ......... / 5 điểm
Tính Phổ biến, ứng dụng : ......... / 5 điểm
Tổng số : ....... điểm

Xếp loại :...............

(Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm
Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm
Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm
Không xếp loại: Nhỏ hơn 10 điểm)                                                              Ngày tháng năm
      Người chấm 1                      Người chấm 2                                   Chủ tịch Hội đồng xét duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)
 

ELib mong BST Biên bản chấm sáng kiến kinh nghiệm sẽ giúp cho các bạn có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản