Bộ đề KSCL lớp 9 Phòng GD&ĐT Phúc Yên năm 2011-2012

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 3 đề thi

0
55
lượt xem
0
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề KSCL lớp 9 Phòng GD&ĐT Phúc Yên năm 2011-2012

Mô tả BST Bộ đề KSCL lớp 9 Phòng GD&ĐT Phúc Yên năm 2011-2012

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập làm bài kiểm tra. Để các em ôn tập dễ dàng, Thư viện eLib giới thiệu Bộ đề KSCL lớp 9 Phòng GD&ĐT Phúc Yên năm 2011-2012. Thông qua bộ đề thi, các em sẽ làm quen với các dạng đề, biết điều chỉnh thời gian làm bài, rèn luyện và nâng cao trình độ. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề KSCL lớp 9 Phòng GD&ĐT Phúc Yên năm 2011-2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Bộ đề KSCL lớp 9 Phòng GD&ĐT Phúc Yên năm 2011-2012 của thư viện eLib dưới đây:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1. A. whose B. move C. stove D. improve
2. A. widens B. photographs C. performs D. pays
3. A. raised B. picked C. laughed D. watched
4. A. cough B. plough C. weigh D. though
5. A. turn B. burn C. curtain D. bury
II. Choose the best answer among A,B,C or D to complete the following sentences.
6. If she finishes work early, she …………home.
A. will go B. would go C. could go D. went
7. It seems difficult ……..me to meet her now.
A. to B. for C. of D. from
8. She asked me if I________a laptop computer the following day.
A.buy B. will buy C. bought D. would buy
9. The weather was very nice ,_____ we decided to have dinner in the garden .
A. and B. but C. so D. or
10. My grandmother,___________an intelligent woman, has greatly influenced my life.
A. who is B.that is C.who she is D.she is
11. My mother used to ………. research in this library when she was a student.
A. make B. do C. making D. doing
12. Let’s go to the beach this weekend, ………… ?
A. shall we B. do we C. don’t we D. will we
13. It's very hot today. I wish I_________on the beach now.
A. am B. was C. were D. had been
14. The smaller the room is, the_________furniture it needs.
A. less B. fewer C. smaller D. more
15. He hates_________at while he is out in the street.
A. stared B. be stared C. is stared D. being stared
16. If I_________you, I’d take some rest before the exam tomorrow.
A. is B. are C. were D. would be
17. It was_________hot day that we decided to leave work early.
A. such B. so C. so a D. such a
18. We musn't park here , _________we?
A. will B. shall C. do D. must
19. I wish I_______out with him. Now it is too late.
A. had gone B. could go C. went D. can go
20. Ellen: “_________?” ~ Tom: “He’s tall and thin with blue eyes.”
A. How is John doing B. What does John like
C. What does John look like D. Who does John look like

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Bộ đề KSCL lớp 9 Phòng GD&ĐT Phúc Yên năm 2011-2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản