Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 12 đề thi

0
177
lượt xem
3
download
Xem 12 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8

Mô tả BST Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8

Bạn có thể tải miễn phí BST Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:(0.5pt)
1. A. heated B. added C. needed D. liked
2. A. hair B. house C. hour D. happy
II. Choose the best option:(2.5pts)
1.You must drink ______________________water everyday.
A. a lot of B. many C. few D. a little
2.She doesn’t like pork, and ______________________ does her uncle.
A. either B. so C. too D. neither
3. What about ______________________to see the detective movie tonight?
A. to go B. going C. go D. went
4. Her brother plays soccer very ______________________.
A. good B. better C. well D. bad
5. She likes bananas, ______________________ her mother.
A. so is B. either does C. so does D. does too
6. Children ______________________ spend much time on video games.
A. should B shouldn’t C. mustn’t D. have to
7. As far as I know telephone is Alexander Graham Bell’s ______________________
A. inventor B. invention C. invent D. invented
8. Let’s paint the house ______________________. It will be much cheaper .
A. yourself B. herself C. ourselves D. themselves
9. Nga: “This is my sister,Lan”
Van: “______________________ ”
A. What can I do for you ? B. I’m afraid I’m busy now.
C. Yes. That’s very kind of you. D. Nice to meet you, Lan.
10. Lan: “ Would you like to go to the movies tonight? ”
Hoa: “ ______________________”
A. Yes, I do. B. That would be nice C. I’d love to D. You’re welcome.

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản