Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 5 đề thi

1
113
lượt xem
16
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014-2015

Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014-2015
Mô tả bộ sưu tập

Hãy rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho các bài kiểm tra khảo sát, 1 tiết và các bài thi khác bằng việc giải đề thi của các năm trước được tập hợp trong bộ sưu tập Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014-2015. Bộ đề thi được chọn lọc cẩn thận giúp các em làm quen với dạng đề, nâng cao kiến thức và trình độ. Chúc các em thi tốt!

Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014-2015

Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014-2015
Tóm tắt nội dung

Bạn có thể tải miễn phí BST Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014-2015 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I/ Choose the word that has different pronounciation from the others(1m)
1. A. started B. needed. C. protected D. stopped
2. A. durian B. cucumber C. painful D. duty
3. A. breakfast B. teacher C. east D. please
4. A. presents B. symptoms C. chopsticks D. patients
II/ Choose the best answer (2m)
1. Phuong doesn’t like football and …… Mai .
A. so is B. so does C. does so D. neither does
2. The dirt from vegetables can make you …….. .
A. bored B. tired C. sick D. well
3. You should ……. early if you want to do morning exercise.
A. get up B. getting up C. to get up D. to getting up
4. She is a ......................... girl.
A. care B. carelessly C. carefully D. careless
5. Did Liz ................................. any gifts in Nha Trang?
A. buys B. bought C. buy D. to buy
6. What would you like .....................? – Cowboy movies.
A. to watch B. to play C. to listen to D. to read
7. How ...................... is she? She is 40 kilos.
A. heavy B. high C. weight D. height
8. We enjoy ................................. soccer.
A. played B. to play C. play D. playing

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Bộ đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014-2015 để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản