Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp Trường

Chia sẻ: Mai Thị Lệ Hằng | Ngày: | 20 đề thi

0
3.487
lượt xem
436
download
Xem 20 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp Trường

Mô tả BST Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp Trường

Với mong muốn giảm bớt áp lực cho các em học sinh, Thư viện eLib giới thiệu Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp Trường. Bộ sưu tập có nội dung được chọn lọc kỹ càng từ các kỳ thi trước giúp các em biết các dạng đề, làm quen với nhiều dạng bài tập khó. Hi vọng các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp Trường

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
ĐỀ 1 MÔN: TOÁN LỚP 9
Thời gian: 150 phút


Bài 1/ (4đ)
a) Tìm số chính phương có 4 chữ số, biết rằng khi tăng thêm mỗi chữ số 1 đơn
vị thì số mới được tạo thành cũng là một số chính phương.
2 3  3  13  48
b) Tính: B =
6 2

c)T×m nghiÖm nguyªn cña ph­¬ng tr×nh: 2x + 3y = 11 (1)
Bài 2/(3đ)
a)Gi¶i ph­¬ng tr×nh: 3x2  6x  7  5x2  10x  14  4  2x  x2
x y 2  y x 3
b)Tìm GTLN của biểu thức M = với x  3; y  2
xy
Bài 3/(4đ)
Cho biÓu thøc:
 x 1 xy  x   xy  x x 1 
A= 
 xy  1 1  xy
 1  : 1 
 
 
   xy  1 xy  1 

a. Rót gän biÓu thøc.
1 1
b. Cho   6 T×m Max A.
x y
Bài 4/ (4đ)
Cho ∆ ABC cân tại A, gọi I là giao điểm của các đường phân giác. Biết IA =
2 5 cm, IB = 3cm. Tính độ dài AB
Bµi 5/ (5đ)
Cho (O;R) vµ mét ®iÓm A n»m ngoµi ®­êng trßn. Tõ mét ®iÓm M di ®éng trªn
®­êng th¼ng d vu«ng gãc víi OA t¹i A, vÏ c¸c tiÕp tuyÕn MB, MC víi ®­êng trßn (B,
C lµ c¸c tiÕp ®iÓm) d©y BC c¾t OM vµ OA lÇn l­ît t¹i H vµ K.
a, Chøng minh r»ng OA.OK kh«ng ®æi, tõ ®ã suy ra BC lu«n ®i qua mét ®iÓm cè
®Þnh.
b, Chøng minh r»ng H di ®éng trªn mét ®­êng trßn cè ®Þnh.
c, Cho biÕt OA = 2R. H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®iÓm M ®Ó diÖn tÝch tø gi¸c MBOC nhá
nhÊt.

.............................................
Đồng bộ tài khoản