Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8

Chia sẻ: Trần Hoàng Thảo Nguyên | Ngày: | 68 đề thi

0
4.451
lượt xem
226
download
Xem 68 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8

Giúp các em ôn tập nhanh trên từng đề thi cụ thể, Thư viện eLib giới thiệu Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8. Bộ đề thi với nội dung đuợc chọn lọc kỹ càng từ các tường có tiếng trong cả nước sẽ giúp các em nắm vững nội dung trọng tâm của từng học. Chúc các em đạt điểm cao trong kỳ thi tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh 8 - Đề số 1

A/LANGUAGE FOCUS:

I/Choose the correct word: ( 2m)

1. Is your sister good enough …………….. all these poems?
A. to understand B. understand C. understands D. understood

2. Nam bought a fishing rod. He ……………. fishing this afternoon.
A. go B. is going to go C. go to D. went

3. You can use a(n)…………….to record messages when you are out.
A. answering machine B. fax machine C. mobile phone D. telephone directory

4. You can find her address in the ……… on the table over there.
A. mobile B. textbook C. dictionary D. directory

5. Let’s paint the house………………It will be cheaper.
A. yourself B.myself C. ourselves D.yourselves

6. You ………………make noise in the library.
A.must B. mustn’t C. have to D. don’t have to

7. There is a computer ……….the middle ………..the room.
A. In/ in B. In / from C. In/ of D. In / at

8.We haven’t got………….in our house.
A. many furniture B. many furnitures C. furniture enough D. much furniture

II. Which one is different? (1m)

1. A. rise B. transmit C. assistant D. scissors ……………..

2. A. electricity B. happy C.candy D. try ……………..

3. A. make B. machine C. date D. shake ……………..

4. A. often B.thirty C.touch D. meet  

Đồng bộ tài khoản