Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Quảng Nam

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
177
lượt xem
2
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Quảng Nam

Mô tả BST Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Quảng Nam

Làm cách nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới? Thư viện ELib gợi ý bộ sưu tập Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Quảng Nam như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hi vọng, với đa dạng các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Quảng Nam

Chúng tôi xin trích dẫn một phần đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Quảng Nam dưới đây:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (60 câu ; 7,5 điểm)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Question 1: The children are very boring and they don't know what to do.
A B C D
Question 2: The doctor advised doing exercise, drinking milk and not to smoke.
A B C D
Question 3: After driving for twenty miles, he suddenly realised that he has been driving in the wrong
A B C D
direction.
Question 4: Mai often arrives at the office at nine o’clock, but because the storm, she was late this morning.
A. B C D
Question 5: She asked me where had I spent my holidays the previous year.
A B C D

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 6: A. educate B. continue C. refuse D. success
Question 7: A. pushed B. dressed C. solved D. matched
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 8: My parents first _____________each other at the Olympic Games in 1982.
A. met B. had met C. have met D. meet
Question 9: This is non-smoking room. You _____________ smoke in here.
A. needn’t B. mustn’t C. shoudn’t D. can’t
Question 10: _____________Dick was warned about the dangers of smoking, he continued to smoke.
A.Although B. Despite C. However D. In spite of
Question 11: Peter: “______________________”
Mary: “That’s a good idea.”
A. What about going out for a walk? B. Sorry, I’m late.
C. What do you think about the film? D. Excuse me, where’s the bank?
Question 12: Having finished my homework, _____________
A. I was allowed to go to the cinema with my friends.
B. my parents allowed me to go to the cinema with my friends.
C. my parents let me go to the cinema with my friends.
D .my friends went to the cinema with me.
Question 13: Marie Curie was the first woman _____________ two Nobel prizes.
A. who awarded B. to award C. to be awarded D. awarding
Question 14: I arranged to meet Jim after work last night but he didn’t turn _____________ .
A. off B. up C. on D. down

Các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ đề thi này và xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Quảng Nam. Hoặc download đề thi về tham khảo để việc ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất.
Đồng bộ tài khoản