Bộ đề thi thử và Đáp án ĐHCĐ khối A1 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Thị Thu Thảo | Ngày: | 33 đề thi

0
818
lượt xem
1
download
Xem 33 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi thử và Đáp án ĐHCĐ khối A1 năm 2013

Mô tả BST Bộ đề thi thử và Đáp án ĐHCĐ khối A1 năm 2013

Một bộ sưu tập các đề thi thử của các trường uy tín sẽ giúp các bạn thí sinh đang trong giai đoạn ôn thi vào ĐHCĐ có điều kiện thử sức với nhiều dạng bài tập khác nhau. Biết được sự hữu ích của các đề thi thử, Thư viện eLib đã tổng hợp Bộ đề thi thử và Đáp án ĐHCĐ khối A1 năm 2013 để giới thiệu đến các bạn thí sinh. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập các đề thi thử này sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho các bạn dự thi khối A1 trong kỳ thi tuyển sinh năm nay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi thử và Đáp án ĐHCĐ khối A1 năm 2013

Đề thi thử ĐHCĐ môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 - Đề số 1

1. Despite playing under strength, the village team _____ beat the rivals.
a. could b. were able to c. couldn’t d. weren’t able to

2. I suggest Andrea ______ in touch with the organisers.
a. should get b. to get c. getting d. gets

3. The traffic lights _____ green and I pulled away.
a. became b. turned c. got d. went

4. ______ during the storm.
a. They were collapsed b. The fence was collapsed
c. They collapsed the fence d. The fence collapsed

5. The suspect confessed _______.
a. his crime b. the police his crime c. his crime to the police d. his crime the police

6. ______ thinks that Judith should be given the job.
a. Neither of us b. The majority of my colleagues
c. Practically everyone d. A number of people

7. We had ______ holiday inSpain.
a. a two week’s b. two weeks c. two-week d. a two-week

8. The company owns _____ in the city centre.
a. a cars park b. several car parks c. a car park d. several cars parks

9. The government has introduced _______.
a. a children’s clothes tax b. a tax on children clothes
c. a children clothes tax d. a tax on children’s clothes

10. I’ll be with you in _______.
a. one quarter of an hour b. a quarter of an hour c. a quarter of one hour d. a quarter of hour

11. _____ my friends knew I was getting married.
a. Not much of b. not many of c. Not much d. Not many

12. ____ the children _____ awake.
a. None of…was b. Not any of…were c. No …. was d. None of…were

13. The party was excellent, and I’d like to thank all the ______.
a. concerned people b. responsible people c. people that concerned d . people concerned

14. I asked Francis to clean the car, and he did ______.
a. a well job b. the job good c. a good job d. a job well

15. ______, they slept soundly.
a. Hot though was the night air b. Hot though the night air was
c. Hot the night air as was d. Hot although the night air was

16. John was the first person I saw _____ hospital.
a. by leaving b. on leaving c. in leaving d. on to leave

17. He suddenly saw Sue ____ the room. He pushed his way ____ the crowd of people to get to her.
a. across…through b. over…through c. across…across d. over…along

18. She tried to _______.
a. talk me the plan out of b. talk out of me the plan
c. talk me out of the plan d. talk out me of the plan.

19. _____ that Marie was able to retire at the age of 50.
a. So successful her business was, b. So successful was her business,
c. Her business was successful d. So was her successful business,

20. I’m _____ a complete loss to understand why you reacted so violently.
a. at b. in c. on d. by
 

Đồng bộ tài khoản