Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Chia sẻ: Hồ Phi Trọng | Ngày: | 5 đề thi

0
477
lượt xem
36
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Đối với học sinh thì mùa thi là thời gian căng thẳng nhất khiến các em mất ăn, mất ngủ. Phần vì cố gắng ôn tập, phần vì quá lo lắng. Hiểu được điều đó chúng tôi giới thiệu Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11. Thông qua bộ đề thi giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như các dạng bài tập về: axit, bazo, muối, các tính chất hóa học, phương trình phản ứng,... Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Câu 1 : Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M , nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?
A. [H+] > [NO3-] B. [H+]<0,10M C. [H+]= 0,10M. D. [H+] < [NO3-]
Câu 2 : Nếu trộn 150ml dung dịch HCl 2M với 50 ml dung dịch NaOH 2M thu được 200ml dung dịch có pH là
A. pH > 7 B. pH < 7. C. pH = 0 D. pH = 7
Câu 3 : Dãy gồm các chất điện li mạnh là
A. BaCO3 , KCl , Cu(OH)2 , AgNO3 , CaSO4. B. CaCl2 , Fe(NO3)2 , Ca3(PO4)2 , AgCl.
C. NaOH, H2SO4 , HCl, NH4NO3, CH3C OONa D. CO2 , CaCl2 , FeSO4, KHCO3 , Al(OH)3.
Câu 4 : Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo thành chất kết tủa Fe(OH)3
A. Fe2(SO4)3 + KI → B. Fe(NO3)3 + Fe →
C. Fe(NO3)3 + KOH → D. FeSO4+ KMnO4 + H2SO4 →
Câu 5 : Dung dịch axit mạnh H2SO4 0,10 M có :
A. pH > 1,00. B. pH < 1,00 C. pH= 1,00 D. [H+ ] >0,20M
Câu 6 : Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào:
A. Sự có mặt của bazơ hoà tan. B. Nhiệt độ
C. Áp suất. D. Sự có mặt của axit hoà tan.
Câu 7 : Khi cô cạn hoàn toàn bình cầu đựng 400 gam dung dịch CuSO4 20%, thì khối l¬ượng bình sẽ giảm là:
A. 320 gam. B. 380 gam. C. 120 gam. D. 80 gam.
Câu 8 : Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 100 ml dung dịch HNO3 0,1M thu được dung dịch X. pH của dung dịch X là:
A. 0,824 B. 1,5 C. 1,0 D. 1,125
Câu 9 : Natri Florua(NaF) trong trường hợp nào dưới đây không dẫn được điện ?
A. Dung dịch NaF trong nước. B. NaF nóng chảy
C. NaF rắn khan. D. Khi hoà tan không cùng số mol NaOH và HF trong nước.
Câu 10 : Sau khi cho 20,8gam BaCl2 và 18 gam MgSO4 vào nước, thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa ion nào trong số các trường hợp sau?
A. Mg2+ , SO42-, Cl-. B. Mg2+ , Cl- .
C. Ba2+, Mg2+, SO42-, Cl- . D. MgCl2 , BaSO4 .
Câu 11 : Theo thuyết A-rê-ni-ut,chất nào dưới đây là axit?
A. CdSO4 B. Cr(NO3)3 C. HBrO3 D. CsOH
Câu 12 : Dung dịch HCl có pH = 3. Cần pha loãng dung dịch axit này thành dung dịch HCl có pH = 4 với lượng nước nguyên chất gấp bao nhiêu lần?
A. 10 lần. B. 7 lần C. 9 lần . D. 1/3 lần
Câu 13 : Dãy nào gồm tất cả các ion dễ dàng tách khỏi dung dịch bằng cách tạo thành chất kết tủa, trong 4 dãy ion d¬ưới đây?
A. PO43-, SO42-, Ag+, Ca2+. B. Fe3+, CH3COO-, H+, Cl-.
C. Ba2+, SO32-, NH4+, Cu2+. D. CO32-, NO3-, Al3+, Fe2+
Câu 14 : Thêm 1 mol CH3COOH vào 1 lit nước nguyên chất. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất:
A. Nồng độ của ion H+ trong dung dịch là 1 B. Độ pH của dung dịch giảm đi
C. Nồng độ ion OH- lớn hơn nồng độ ion H+ D. Axit axetic phân li hoàn toàn thành các ion.
Câu 15 : Trộn 50ml dung dịch HCl 1M với 50 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch HCl mới có nồng độ là :
A. 0,25M. B. 1M. C. 2M. D. 1,5M.
Câu 16 : Trong số các chất sau đây: đường Saccarozơ , Ba(OH)2 , H2SO4 , BaSO4 , CuSO4, ancol etilic .Số chất điện ly và không điện ly tương ứng là :
A. 3 và 3. B. 5 và 1 C. 4 và 2 D. 2 và 4

Đồng bộ tài khoản