Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2007

Chia sẻ: Nguyễn Minh Nhựt | Ngày: | 4 đề thi

0
168
lượt xem
1
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2007

Mô tả BST Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2007

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐHCĐ là giai đoạn áp lực nhất không chỉ đối với các bạn thí sinh mà còn với cả các bậc phụ huynh. Hiểu được điều đó, Thư viện eLib đã sưu tập và giới thiệu đến các thí sinh Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2007. Thử sức với bộ đề thi này, chúng tôi tin bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm để bài thi các môn khối C đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2007

Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2007
M«n: §Þa lÝ, khèi C
§Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò

PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh
C©u I. (3,5 ®iÓm)
C©y c«ng nghiÖp ngµy cµng chiÕm tØ träng cao trong c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp ë n−íc ta. Anh (chÞ) h·y:
1) Ph©n tÝch ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp.
2) Gi¶i thÝch v× sao c©y c«ng nghiÖp l¹i ®−îc ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.
C©u II. (3,0 ®iÓm)
Cho b¶ng sè liÖu sau:
Khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn ph©n theo ngµnh vËn t¶i cña n−íc ta
§¬n vÞ: Ngh×n tÊn
N¨m §−êng s¾t §−êng bé §−êng s«ng §−êng biÓn
1990 2 341 54 640 27 071 4 359
1998 4 978 123 911 38 034 11 793
2000 6 258 141 139 43 015 15 553
2003 8 385 172 799 55 259 27 449
2005 8 838 212 263 62 984 33 118
(Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2005, NXB Thèng kª, 2006, trang 474)
Anh (chÞ) h·y:
1) VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr−ëng khèi l−îng hµng ho¸ vËn
chuyÓn cña tõng ngµnh vËn t¶i ë n−íc ta trong thêi k× 1990 - 2005.
2) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù t¨ng tr−ëng ®ã.
PhÇn tù chän (ThÝ sinh chØ ®−îc chän lµm mét trong hai c©u: III.a hoÆc III.b)
C©u III.a. Theo ch−¬ng tr×nh THPT kh«ng ph©n ban (3,5 ®iÓm)
§ång b»ng s«ng Hång lµ mét trong hai vïng träng ®iÓm l−¬ng thùc lín nhÊt cña n−íc
ta. Anh (chÞ) h·y:
1) Ph©n tÝch c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn c©y l−¬ng thùc ë vïng nµy.
2) Gi¶i thÝch v× sao s¶n l−îng l−¬ng thùc b×nh qu©n theo ®Çu ng−êi ë §ång b»ng s«ng
Hång l¹i thÊp h¬n møc b×nh qu©n cña c¶ n−íc (362,2 kg/ng−êi so víi 475,8 kg/ng−êi n¨m 2005).
C©u III.b. Theo ch−¬ng tr×nh THPT ph©n ban thÝ ®iÓm (3,5 ®iÓm)
Vïng kinh tÕ träng ®iÓm (VKTT§) lµ vïng cã ý nghÜa ®Æc biÖt ®èi víi sù ph¸t triÓn
kinh tÕ - x· héi cña n−íc ta. Anh (chÞ) h·y:
1) Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm cña VKTT§.
2) X¸c ®Þnh tªn c¸c tØnh, thµnh phè (t−¬ng ®−¬ng cÊp tØnh) thuéc VKTT§ B¾c Bé,
VKTT§ miÒn Trung vµ VKTT§ Nam Bé.
------------------------HÕt-----------------------
- ThÝ sinh kh«ng ®−îc sö dông tµi liÖu.
- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.
Hä vµ tªn thÝ sinh ........................................................ Sè b¸o danh................................
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §¸p ¸n - Thang ®iÓm
§Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2007

§Ò chÝnh thøc M«n: §Þa lÝ, khèi C
(§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 04 trang)

PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh
C©u ý Néi dung §iÓm
I Ph©n tÝch vµ gi¶i thÝch viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp cña n−íc ta 3,50
1 Ph©n tÝch ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp (1,00 ®iÓm)
- Cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp chÕ 0,25
biÕn l−¬ng thùc, thùc phÈm.
- Gi¶i quyÕt viÖc lµm, sö dông hîp lÝ nguån lao ®éng vµ tµi nguyªn thiªn 0,25
nhiªn ë trung du, miÒn nói còng nh− ë khu vùc n«ng th«n.
- T¹o ra c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao (cµ phª, cao su, 0,25
®iÒu,...), ®Èy m¹nh viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.
- Gãp phÇn ph©n bè l¹i d©n c−, lao ®éng gi÷a c¸c vïng vµ ph¸t triÓn kinh 0,25
tÕ - x· héi ë trung du vµ miÒn nói.
2 Gi¶i thÝch v× sao c©y c«ng nghiÖp l¹i ®−îc ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y (2,50 ®iÓm)
a) ThÕ m¹nh vÒ tù nhiªn
- N−íc ta cã nhiÒu lo¹i ®Êt thÝch hîp cho viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp 0,25
(®Êt ë trung du, miÒn nói chñ yÕu thuËn lîi cho c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m,
cßn ®Êt ë ®ång b»ng - cho c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m).
- KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm giã mïa, cã sù ph©n ho¸ (theo mïa, ®é cao, vÜ ®é) 0,25
t¹o ®iÒu kiÖn cho c©y c«ng nghiÖp cã thÓ ph¸t triÓn quanh n¨m víi c¬ cÊu
c©y trång ®a d¹ng (nhiÖt ®íi, cËn nhiÖt, «n ®íi).
- Nguån n−íc (n−íc trªn mÆt, n−íc d−íi ®Êt) t−¬ng ®èi phong phó, ®¶m 0,25
b¶o n−íc t−íi cho c©y c«ng nghiÖp.
- C¸c thÕ m¹nh kh¸c (®Þa h×nh, tËp ®oµn c©y c«ng nghiÖp b¶n ®Þa,...). 0,25
b) ThÕ m¹nh vÒ kinh tÕ - x· héi
- Nguån lao ®éng dåi dµo, cã kinh nghiÖm trong viÖc trång vµ chÕ biÕn 0,25
c©y c«ng nghiÖp.
- ThÞ tr−êng tiªu thô (trong n−íc, thÕ giíi) ngµy cµng ®−îc më réng. 0,25
- C¬ së h¹ tÇng (m¹ng l−íi giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c,....), c¬ së vËt 0,25
chÊt - kÜ thuËt (c¸c tr¹i gièng, tr¹m b¶o vÖ thùc vËt, c¬ së chÕ biÕn,...) phôc
vô cho viÖc trång vµ chÕ biÕn c©y c«ng nghiÖp ngµy cµng ®−îc ®¶m b¶o.
- Sù hoµn thiÖn cña c«ng nghÖ chÕ biÕn sau thu ho¹ch cïng víi trang thiÕt 0,25
bÞ hiÖn ®¹i gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña chóng trªn thÞ tr−êng.

1
- §−êng lèi, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp cña 0,25
§¶ng vµ Nhµ n−íc.
- C¸c thÕ m¹nh kh¸c (viÖc ®¶m b¶o an toµn vÒ l−¬ng thùc, sù gia nhËp 0,25
cña n−íc ta vµo Tæ chøc Th−¬ng m¹i thÕ giíi,...).
II VÏ biÓu ®å, nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch 3,00
1 VÏ biÓu ®å (2,00 ®iÓm)
a) Xö lÝ sè liÖu 0,50
tèc ®é t¨ng tr−ëng Khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn
ph©n theo ngµnh vËn t¶i cña n−íc ta (%)
N¨m §−êng s¾t §−êng bé §−êng s«ng §−êng biÓn

1990 100,0 100,0 100,0 100,0
1998 212,6 226,8 140,5 270,5
2000 267,3 258,3 158,9 356,8
2003 358,2 316,3 204,1 629,7
2005 377,5 388,5 232,7 759,8
b) VÏ biÓu ®å 1,50
Yªu cÇu:
+ BiÓu ®å thÝch hîp nhÊt lµ biÓu ®å ®−êng.
+ ChÝnh x¸c vÒ kho¶ng c¸ch n¨m.
+ Cã chó gi¶i vµ tªn biÓu ®å.
+ §Ñp, chÝnh x¸c vÒ sè liÖu trªn biÓu ®å.
BiÓu ®å tèc ®é t¨ng tr−ëng khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn
cña n−íc ta2
2 NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch (1,00 ®iÓm)
a) NhËn xÐt
- Tèc ®é t¨ng tr−ëng khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn cña 4 ngµnh vËn t¶i 0,25
trong thêi k× 1990 - 2005 ®Òu t¨ng.
- Tuy nhiªn, tèc ®é t¨ng tr−ëng cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c ngµnh vËn t¶i: 0,25
®øng ®Çu lµ vËn t¶i ®−êng biÓn (759,8% n¨m 2005 so víi n¨m 1990), tiÕp
theo lµ vËn t¶i ®−êng bé (388,5%), vËn t¶i ®−êng s¾t (377,5%) vµ vËn t¶i
®−êng s«ng (232,7%).
b) Gi¶i thÝch
- C«ng cuéc ®æi míi t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ, lµm t¨ng 0,25
nhu cÇu ®èi víi tÊt c¶ c¸c ngµnh vËn t¶i.
- Tèc ®é t¨ng tr−ëng phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kÜ thuËt vµ nhu cÇu 0,25
vËn t¶i cña tõng ngµnh (vËn t¶i ®−êng biÓn g¾n víi thÕ giíi bªn ngoµi theo
xu thÕ më cöa vµ héi nhËp, cßn vËn t¶i ®−êng s«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n
chñ yÕu lµ do c¸c nh©n tè tù nhiªn,...).
PhÇn tù chän
III.a Ph©n tÝch nguån lùc vµ gi¶i thÝch vÒ §ång b»ng s«ng Hång 3,50
1 Ph©n tÝch c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn c©y l−¬ng thùc (2,50 ®iÓm)
a) Nguån lùc tù nhiªn
- ThuËn lîi:
+ DiÖn tÝch réng, ®Þa h×nh t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng, thuËn lîi cho viÖc 0,25
trång c©y l−¬ng thùc, nhÊt lµ lóa n−íc.
+ §Êt phï sa mµu mì thÝch hîp víi c©y l−¬ng thùc. 0,25
+ Nguån n−íc phong phó, m¹ng l−íi s«ng ngßi dµy ®Æc. 0,25
+ KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm giã mïa thÝch hîp cho c©y trång vµ t¨ng vô. 0,25
- Khã kh¨n:
Tai biÕn thiªn nhiªn, ®Êt b¹c mµu.... 0,25
b) Nguån lùc kinh tÕ - x· héi
- ThuËn lîi:
+ Nguån lao ®éng dåi dµo, cã kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é th©m canh lóa n−íc. 0,25
+ C¬ së h¹ tÇng (giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c,...) vµ c¬ së vËt chÊt kÜ 0,25
thuËt (hÖ thèng thuû lîi, c¸c tr¹i gièng, tr¹m b¶o vÖ thùc vËt,...) vµo lo¹i tèt
nhÊt c¶ n−íc.
+ Cã lÞch sö khai th¸c l·nh thæ l©u ®êi, lµ c¸i n«i cña nÒn v¨n minh lóa n−íc. 0,25
+ Cã thÞ tr−êng tiªu thô vµ ®−êng lèi, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t 0,25
triÓn n«ng nghiÖp cña §¶ng, Nhµ n−íc.
- Khã kh¨n:
Sè d©n qu¸ ®«ng lµ khã kh¨n lín nhÊt. 0,25

3
2 Gi¶i thÝch s¶n l−îng b×nh qu©n l−¬ng thùc theo ®Çu ng−êi ë §ång b»ng
s«ng Hång thÊp h¬n møc b×nh qu©n cña c¶ n−íc (1,00 ®iÓm)
- Sè d©n qu¸ ®«ng: h¬n 18 triÖu ng−êi (21,7% d©n sè c¶ n−íc n¨m 2005). 0,25
- B×nh qu©n ®Êt canh t¸c theo ®Çu ng−êi rÊt thÊp, thÊp h¬n møc b×nh qu©n 0,25
cña c¶ n−íc, trong khi kh¶ n¨ng th©m canh lµ cã giíi h¹n.
- Kh¶ n¨ng më réng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c hÇu nh− kh«ng cßn. 0,25
- Tèc ®é ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ nhanh dÉn ®Õn diÖn tÝch ®Êt canh 0,25
t¸c ngµy cµng gi¶m.
III.b Vïng kinh tÕ träng ®iÓm (VKTT§) 3,50
1 Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña VKTT§ (1,50 ®iÓm)
a) Kh¸i niÖm
- Héi tô ®Çy ®ñ nhÊt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn. 0,25
- Cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ n−íc. 0,25
b) §Æc ®iÓm
- Bao gåm ph¹m vi nhiÒu tØnh, thµnh phè vµ ranh giíi cã thÓ thay ®æi theo 0,25
thêi gian.
- Héi tô ®Çy ®ñ c¸c thÕ m¹nh, tËp trung tiÒm lùc kinh tÕ, hÊp dÉn c¸c nhµ 0,25
®Çu t−.
- Cã tØ träng lín trong GDP cña n−íc ta, t¹o ra tèc ®é t¨ng tr−ëng nhanh 0,25
cho c¶ n−íc vµ cã thÓ hç trî cho c¸c vïng kh¸c.
- Cã kh¶ n¨ng thu hót c¸c ngµnh míi vÒ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ®Ó tõ ®ã 0,25
nh©n réng ra toµn quèc.
2 X¸c ®Þnh tªn c¸c tØnh, thµnh phè trong mçi VKTT§ (2,00 ®iÓm)

VKTT§ TØnh, thµnh phè

VKTT§ B¾c Bé Thµnh phè Hµ Néi, H−ng Yªn, H¶i D−¬ng,
Mçi
(8 tØnh, thµnh phè) thµnh phè H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, B¾c Ninh,
tØnh,
VÜnh Phóc, Hµ T©y.
thµnh
VKTT§ miÒn Trung Thõa Thiªn - HuÕ, thµnh phè §µ N½ng, Qu¶ng phè
(5 tØnh, thµnh phè) Nam, Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh. ®−îc
0,10
VKTT§ Nam Bé Thµnh phè Hå ChÝ Minh, §ång Nai, B×nh
®iÓm
(7 tØnh, thµnh phè) D−¬ng, Bµ RÞa - Vòng Tµu, T©y Ninh, B×nh
Ph−íc, Long An.


§iÓm toµn bµi thi : I + II + III.a (hoÆc III.b) = 10,00 ®iÓm

NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo dµn ý nh− trong ®¸p ¸n, nh−ng ®ñ ý vµ chÝnh x¸c th×
vÉn ®−îc ®iÓm tèi ®a theo thang ®iÓm ®∙ quy ®Þnh.
----------------HÕt---------------
4
Đồng bộ tài khoản