Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 14 đề thi

0
702
lượt xem
59
download
Xem 14 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7

"Tự học" là chủ đề mà được bàn luận nhiều nhất gần đây trên các diễn đàn về giảng dạy và học tập dành cho học sinh, sinh viên. Nhưng tự học như thế nào mới là hiệu quả? Tự mình nghĩ ra một cách học mới, hay học theo những tấm gương tốt đi trước, tất cả đều có thể là một phương pháp tối ưu dành cho người học. Nhưng học như thế nào đi nữa, thì phần tự luyện tập bằng những tình huống bài tập cụ thể, lý thuyết được đặt ra với nhiều góc cạnh khác nhau rõ ràng thì chẳng thể thiếu đối với một phương pháp học nào, đặc biệt là dành cho các kì thi. Hiểu được điều này, Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh Bộ đề thi và đáp án giữa kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7, nhắm mục đích chia sẻ và hỗ trợ cho việc tự học của bạn tốt hơn. Bộ đề thi gồm nhiều đề thi được chọn lọc khá kĩ càng, các bạn sẽ được nắm vững kiến thức về các chủ đề như: back to shool, personal imformation, at home, at school;… Chúc các bạn ôn thi thật tốt nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7

Đề KT giữa HK1 môn tiếng Anh lớp 7 - Đề số 1

I. Chọn câu trả lời đúng (2đ)

1. I need …………you. ( weigh/ to weigh/ weighing/ weighed)

2. What………….. wrong with you, Nam? - I have a toothache. ( is / were /was/ are)

3. Yesterday, I ……to school because I was sick. ( goes / go/ went/ didn’t go)

4. ………..were you absent from school? - Because I had a headache. ( Why /What /Where /When)

5. Last week, Mr. Tan…………….to Ho Chi Minh City for a trip. ( go/ went / going /goes)

6. What is your …………, Lan? – I’m one meter 45 centimeters. ( weight / height/ age / name)

7. Where …………. you last Sunday ? ( is / was / are / were)

8. Dr. Lai filled the …….in Minh’s tooth last Tuesday. ( mouth/ cavity/ record/ stomach)

II. Cho hình thức quá khứ của các động từ sau (1đ)

1. fit ……… 2. take …………… 3. make- …………….4. send……………

III. Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại (1đ)

1. a. arrived b. looked c. learned d. borrowed

2. a. wanted b. missed c. talked d. cooked

3. a. worked b. helped c. brushed d. played

4. a. decided b. loved c. wanted d. started

IV. Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau ( 2.5đ)

Mai was born in Hue , but now she lives in Ha Noi with her aunt and uncle. She went to Ha Noi two years ago. Now she studies at Quang Trung school. In her new school, she has a lot of friends.
Yesterday was her thirteenth birthday. She had a small party with her friends. They ate a lot of food and fruits. In the evening Mai had a stomachache, so her aunt very worried. She took Mai to the hospital. The doctor said that Mai ate too much candy and fruit. Today Hoa has to stay at home.
Questions:
1. Where was Mai born?.

2. Did Mai go to Ha Noi three years ago?.

3. Which school does she go to now?

4. What did Mai and her friends eat yesterday? 

V. Hoàn thành các câu sau (1,5đ)

1. What’s your height? -> How…….?

2. What was the matter with you? -> What ……?

3. How heavy are you? - > What is ….…?

V. Sắp xếp từ thành câu có nghĩa(1)

1. you/ your/please/ open/ would/mouth/, /?/→……..

2. call/ we/ the/ because /it/ cold/ every year/catch/ common/ millions/ people/ of / it//

VII. Nghe và chọn đáp án đúng cho các chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau(1,5đ)

Dr Lai is a (doctor/ nurse/ dentist) at Quang Trung school. She looks after all the students’ teeth. Dr Lai’s office is clean and so is her uniform. She always washes her (face/ hand/ teeth) after each child leaves. Many children are (scared/nervous/ serious) when they come to see Dr Lai, but she is a kind woman. She explains what will happen so they are not afraid.
 

Đồng bộ tài khoản