Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 75 đề thi

0
5.180
lượt xem
622
download
Xem 75 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8

Bổ sung ngay bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8 vào tài liệu ôn tập thi học kỳ của mình các bạn lớp 8 nhé. Đây là bộ đề thi hay mà Thư viện eLib đã chọn lọc kỹ càng từng đề thi, hệ thống rõ ràng lại phần nội dung, bám sát chương trình học của các bạn. Thông qua việc ôn tập bộ đề thi này, các bạn sẽ nắm vững lại phần kiến thức các chủ đề như: my friends, making arrangements, at home, our past; study habits, the young pioneers club, my neighborhood, country life and city life;.. Chúc các bạn một mùa thi đạt kết quả cao!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8

Đề kiểm tra HK1 môn tiếng Anh 8 - Đề số 1

I. Phonetics (0.5 pt.)

Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
1. A. children B. school C. chore D. march

2. A. habit B. graze C. tale D. name

II. Multiple choice (2.5 pts.)

1. His parents are always proud … him.
A. of B. about C. to D. with

2. Alexander.G. Bell was born … March 3rd, 1845.
A. in B. at C. on D. from

3. The children are old enough to look after … when their parents are out.
A. themself B. himself C. theyself D. themselves

4. Don’t come in. Please wait … for a few minutes.
A. inside B. outside C. insides D. outsides.

5. The students did their test … .
A. good B. very good C. goodly D. well

6. The doctor asked the patients … to bed on time.
A. go B. going C. to go D. goes

7. ............... mustn’t children play with matches? – Because playing with matches can start fire.
A. How B. What C. Why D. When

8. It’s a good idea if we ............... a bicycle trip to the countryside.
A. go B. ride C. get D. take

9. He is not as intelligent ....................... his sister.
A. like B. as C. like D. at

10. “Do you need any help?” - “ …”
A. No, I don’t need. B. Yes, I need
C. No problem. D. Yes. That’s very kind of you.

Đồng bộ tài khoản