Bộ đề thi và đáp án kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thúy Nhi | Ngày: | 72 đề thi

0
5.342
lượt xem
503
download
Xem 72 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7

Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi chất lượng các em nên tham khảo Bộ đề thi và đáp án kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7. Bộ đề thi còn có đáp án, giúp các em ôn tập kiến thức cũ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chúc các em đạt điểm cao trong kỳ thi tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7

Đề KT chất lượng môn tiếng Anh lớp 7 - Đề số 1

I) Phonetics

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest (0,5pt)
1. A. invite B. live C. right D.nice

2. A. children B. school C. cheap D. watch

3. A. time B. minutes C. hospital D. swim

4. teacher B. beach C. heavy D. cheap

5. A. empty B.party C. lovely D. my

II) Grammar – Vocabulary – Language functions

A. Choose the most suitable words or phrases to fill the blanks (3pts)

1. Lan ........................ a magazine in the library now.
A. read B. reading C. reads D.is reading

2. ........................ do you usually do at recess ? - I skip rope.
A. What B. Which C. When D.Where

3.In....................... class,we do some experiments.
A. Math B. History C. Music D.Physics

4. Linh often ............ her home work after dinner.
A. do B. does C. will do D.is doing

5.............a lovely house!
A. How B. What C. Which D.When

6. My pen is .......... than your pen.
A. cheap B. the cheapest C. cheaper D.cheaper and cheaper

7. Let's ......... some games.
A. plays B. playing C. to play D. play

8. She ....... a party for her birthday next Sunday.
A. have B. will have C. having D.has

9.There are ....... books on the table.
A. a B. much C. some D.any

10. My aunt lives ....... Tran Hung Dao street.
A. on B. in C. at D.of
 

Đồng bộ tài khoản