Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Chia sẻ: Hồ Phi Trọng | Ngày: | 28 đề thi

0
1.066
lượt xem
49
download
Xem 28 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Với mong muốn giúp các em học sinh và quý thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo chúng tôi giới thiệu Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11. Bộ đề thi với nội dung bám sát chương trình hóa học 11, được chọn lọc từ các trường có tiếng trong cả nước, giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như các dạng bài tập về axit, bazo, muối, các tính chất hóa học, phương trình phản ứng,... sẽ là tư liệu tham khảo tốt nhất cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Câu 1: Trộn 100ml dd Ba(NO3)2 2M với 100 ml dd KNO3 3M được dd A, [NO3-] trong dd dịch A là:
A. 7M B. 0,5M C. 3,5M D. 0,7M
Câu 2: Cho 200ml dd ZnCl2 1M tác dụng với 500ml dd NaOH 1M khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sau pứ thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 19,8 gam. B. 14,85 gam. C. 9,9 gam. D. 34,65 gam.
Câu 3: Thêm từ từ 6,525 gam dung dịch K2SO4 80% vào nước để được 500ml dung dịch A. Tính [K+] trong dung dịch A?
A. 0,06M. B. 0,15M. C. 0,07M. D. 0,12M.
Câu 4: Đối với dung dịch axit yếu HNO2 0,01M, đánh giá nào dưới đây là đúng ?
A. pH =2 B. pH >2 C. [H+] < [NO2- ] D. pH <2
Câu 5: Tính [CH3COO-] trong dung dịch CH¬3COOH 1,2M biết độ điện ly α của CH¬3COOH là 1,4%.
A. 0,0168M. B. 0,2M. C. 1,68M. D. 0,12M.
Câu 6: Cho phương trình ion thu gọn: H+ + OH- ---> H2O. Phương trình ion thu gọn đã cho biểu diễn bản chất của các phản ứng hóa học nào sau đây?
A. HCl + NaOH - ---> H2O + NaCl B. NaHCO3 + NaOH - ---> H2O + Na2CO3
C. H2SO4 + BaCl2 - ---> 2HCl + BaSO4 D. A và B đúng.
Câu 7: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào trong đó nước đóng vai trò là một axit theo Bronstet?
A. HCl + H2O - ---> H3O+ + Cl- B. NH3 + H2O NH4+ + OH-
C. CuSO4 + 5H2O - ---> CuSO4 .5H2O D. HSO4- + H2O - ---> H3O+ + SO42-
Câu 8: Ka(CH3COOH)= 1,75.10-5 ; Ka(HNO2)= 4,0.10-4. Nếu 2 axít cónồng độ mol bằng nhau và ở cùng nhiệt độ, khi quá trình điện li ở trạng thái cân bằng , đánh giá nào dưới đây là đúng?
A. [H+] trong ddCH3COOH > [H+] trong dd HNO2 B. pH(CH3COOH) < pH(HNO2)
C. [H+] trong ddCH3COOH < [H+] trong dd HNO2 D. [CH3COO- ] > [NO2-]
Câu 9: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:
A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch. C. Bản chất của phản ứng trong dd chất điện li.
B. Nồng độ những ion nào lớn nhất. D. Không tồn tại phân tử trong phân tử trong dd chất điện li.
Câu 10: Tính khối lượng nhôm sunfat để pha chế được 200ml dung dịch có chứa [SO42 ] = 0,3M.
A. 68,4 gam. B. 6,84 gam. C. 34,4 gam. D. 20,52 gam.
Câu 11: Dùng ít nhất mấy thuốc thử có thể phân biệt được 5 dung dịch sau: Na2S04 , NaOH, Cu(NO3)2, ZnCl2, MgBr2.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 12: Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất điện li yếu?
A. CH3COOH, NaOH, H2S. B. CH3COOH, H2O, H2S.
C. Mg(OH)2, HClO4, H2O. D. HI , CH3COOH, H2O.
Câu 13: Cho pứ BaSO3 + HCl . Phương trình ion rút gọn của pứ là:
A. SO3 2- + 2H+ → SO2 + H2O B. BaSO3 + 2H+ → Ba2+ + SO2 + H2O
C. BaSO3 + 2H+ → Ba2+ + H2SO3 D. SO3 2- + 2H+ → SO2 + H2SO3
 

Đồng bộ tài khoản