Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10

Chia sẻ: Hoàng Thị Thu Hà | Ngày: | 21 đề thi

0
1.588
lượt xem
134
download
Xem 21 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10

Giới thiệu với thầy cô giáo và các em học sinh Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn hóa học lớp 10 được chọn lọc kỹ càng từ các trường có tiếng trong cả nước Thông qua Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 các em sẽ nắm vững lý thuyết và bài tập về nhóm halogen, Clo, Hiđro clorua - Axit clohiđric và Muối clorua, Flo – Brom – Iot,.... Chúc các em đạt kết quả thật cao trong kỳ thi giữa học kỳ 2.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Hóa học 10 - Đề 1

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm )
Câu 1: Cho 3.9 gam một kim loại nhóm IA tác dụng với nước, sau phản ứng thu được 1.12 lít khí hiđro ( ở điều kiện tiêu chuẩn ). Kim loại đó là:
A. Natri B. Kali C. Liti D. Cesi
Câu 2: Tính bazơ của các hiđroxit sau: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 biến đổi theo chiều:
A. Không thay đổi B. Tăng dần C. Giảm rồi tăng D. Giảm dần
Câu 3: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim (từ trái sang phải)?
A. P, Cl, S B. S, P, Cl C. Cl, S, P D. P, S, Cl
Câu 4: Nhận xét nào sau đây không đúng về các nguyên tố nhóm VIIIA?
A. Hầu như trơ, không tham gia phản ứng hóa học ở điều kiện thường.
B. Lớp electron ngoài cùng đã bão hòa, bền vững.
C. Nhóm VIIIA gọi là nhóm khí hiếm.
D. Nguyên tử của chúng thường có 8 electron lớp ngoài cùng.
Câu 5: Trong các nguyên tố sau, nguyên tố nào có độ âm điện nhỏ nhất:
A. Cacbon B. Flo C. Nitơ D. Oxi
Câu 6: Tính axit của dãy hiđroxit sau: H2SO4, H2SeO4, H2TeO4 biến đổi theo chiều.
A. Giảm dần B. Giảm rồi tăng C. Không thay đổi D. tăng dần
Câu 7: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố nhóm VIIA được gọi là nhóm:
A. Nhóm halogen B. Nhóm khí hiếm
C. Nhóm kim loại kiềm thổ D. Nhóm kim loại kiềm
Câu 8: Một nguyên tố thuộc nhóm VIA có tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử bằng 24. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là:
A. 1s22s22p63s23p4 B. 1s22s22p63s23p63d54s1
C. 1s22s22p6 D. 1s22s22p4
Câu 9: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là:
A. O B. Rb C. Cl D. F
Câu 10: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH. Công thức hợp chất oxit cao nhất của nguyên tố đó là:
A. RO B. RO3 C. R2O7 D. R2O5
Câu 11: Cho biết nguyên tố A ở ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA. Cấu hình electron của A là:
A. 1s22s22p63s23p6 B. 1s22s22p63s23p8 C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p63s23p5
Câu 12: Các nguyên tố nào sau đây có tính chất tương tự natri.
A. Clo B. Oxi C. Kali D. Nhôm
Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s2. Số electron hóa trị của nguyên tử nguyên tố X là:
A. 5 B. 8 C. 7 D. 2
Câu 14: Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân?
A. Số electron ở lớp ngoài cùng. B. Nguyên tử khối.
C. Tính kim loại và tính phi kim. D. Hóa trị cao nhất với oxi.
Câu 15: Cấu hình electron của ion X : 1s22s22p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:
A. Ô thứ 10, chu kì 3, nhóm VIA B. Ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA
C. Ô thứ 10, chu kì 2, nhóm VIIIA D. Ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIIA

II – PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm )
Câu 1: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO2. Trong hợp chất của nó với hiđro, hiđro chiếm 12.5% về khối lượng.
a) Cho biết tên nguyên tố?
b) Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hiđro của nguyên tố đó?
Câu 2: Cho hai nguyên tố A và B kế tiếp trong một chu kì. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của hai nguyên tố là 23.
a) Viết cấu hình electron nguyên tử của A và B?
b) Xát định vị trí ( ô, chu kì, nhóm ) của A và B trong bảng tuần hoàn?
 

Đồng bộ tài khoản