Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10

Chia sẻ: Hoàng Thị Thu Hà | Ngày: | 21 đề thi

0
1.329
lượt xem
99
download
Xem 21 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10

Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10
Mô tả bộ sưu tập

Giới thiệu với thầy cô giáo và các em học sinh Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn hóa học lớp 10 được chọn lọc kỹ càng từ các trường có tiếng trong cả nước Thông qua Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 các em sẽ nắm vững lý thuyết và bài tập về nhóm halogen, Clo, Hiđro clorua - Axit clohiđric và Muối clorua, Flo – Brom – Iot,.... Chúc các em đạt kết quả thật cao trong kỳ thi giữa học kỳ 2.

Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10

Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10
Tóm tắt nội dung

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Hóa học 10 - Đề 1

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm )
Câu 1: Cho 3.9 gam một kim loại nhóm IA tác dụng với nước, sau phản ứng thu được 1.12 lít khí hiđro ( ở điều kiện tiêu chuẩn ). Kim loại đó là:
A. Natri B. Kali C. Liti D. Cesi
Câu 2: Tính bazơ của các hiđroxit sau: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 biến đổi theo chiều:
A. Không thay đổi B. Tăng dần C. Giảm rồi tăng D. Giảm dần
Câu 3: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim (từ trái sang phải)?
A. P, Cl, S B. S, P, Cl C. Cl, S, P D. P, S, Cl
Câu 4: Nhận xét nào sau đây không đúng về các nguyên tố nhóm VIIIA?
A. Hầu như trơ, không tham gia phản ứng hóa học ở điều kiện thường.
B. Lớp electron ngoài cùng đã bão hòa, bền vững.
C. Nhóm VIIIA gọi là nhóm khí hiếm.
D. Nguyên tử của chúng thường có 8 electron lớp ngoài cùng.
Câu 5: Trong các nguyên tố sau, nguyên tố nào có độ âm điện nhỏ nhất:
A. Cacbon B. Flo C. Nitơ D. Oxi
Câu 6: Tính axit của dãy hiđroxit sau: H2SO4, H2SeO4, H2TeO4 biến đổi theo chiều.
A. Giảm dần B. Giảm rồi tăng C. Không thay đổi D. tăng dần
Câu 7: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố nhóm VIIA được gọi là nhóm:
A. Nhóm halogen B. Nhóm khí hiếm
C. Nhóm kim loại kiềm thổ D. Nhóm kim loại kiềm
Câu 8: Một nguyên tố thuộc nhóm VIA có tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử bằng 24. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là:
A. 1s22s22p63s23p4 B. 1s22s22p63s23p63d54s1
C. 1s22s22p6 D. 1s22s22p4
Câu 9: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là:
A. O B. Rb C. Cl D. F
Câu 10: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH. Công thức hợp chất oxit cao nhất của nguyên tố đó là:
A. RO B. RO3 C. R2O7 D. R2O5
Câu 11: Cho biết nguyên tố A ở ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA. Cấu hình electron của A là:
A. 1s22s22p63s23p6 B. 1s22s22p63s23p8 C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p63s23p5
Câu 12: Các nguyên tố nào sau đây có tính chất tương tự natri.
A. Clo B. Oxi C. Kali D. Nhôm
Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s2. Số electron hóa trị của nguyên tử nguyên tố X là:
A. 5 B. 8 C. 7 D. 2
Câu 14: Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân?
A. Số electron ở lớp ngoài cùng. B. Nguyên tử khối.
C. Tính kim loại và tính phi kim. D. Hóa trị cao nhất với oxi.
Câu 15: Cấu hình electron của ion X : 1s22s22p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:
A. Ô thứ 10, chu kì 3, nhóm VIA B. Ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA
C. Ô thứ 10, chu kì 2, nhóm VIIIA D. Ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIIA

II – PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm )
Câu 1: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO2. Trong hợp chất của nó với hiđro, hiđro chiếm 12.5% về khối lượng.
a) Cho biết tên nguyên tố?
b) Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hiđro của nguyên tố đó?
Câu 2: Cho hai nguyên tố A và B kế tiếp trong một chu kì. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của hai nguyên tố là 23.
a) Viết cấu hình electron nguyên tử của A và B?
b) Xát định vị trí ( ô, chu kì, nhóm ) của A và B trong bảng tuần hoàn?
 

Đồng bộ tài khoản