Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 84 đề thi

0
3.880
lượt xem
264
download
Xem 84 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7

Bạn ôn tập học kỳ môn tiếng anh thế nào? Ôm quyển sách ngồi đọc hết thảy các từ vựng có trong đó, hay học thuộc lòng hết những gì thầy cô cho viết vào tập trong quá trình giảng dạy? Thư viện eLib đã khá tò mò về cách học này trong quá trình làm các bộ sưu tập dành cho các bạn học sinh cấp Trung học. Nhưng, học tiếng anh không cách nào hay hơn là đưa 1 từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp vào từng trường hợp, bài tập cụ thể. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu đến với các bạn học sinh Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7. Bộ đề thi, gồm đa dạng các đề thi mà chúng tôi đã chọn lọc khá kĩ càng từ nhiều bộ đề thi hay của các trường trung học. Thông qua việc ôn tập các đề thi này, các bạn học sinh có thể nắm vững kiến thức tiếng anh của một số chủ đề như: at home and away; Heath and hygiene, keep fit, stay healthy, let's eat, activities, freetime, going out, people and places,.. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra HK2 môn tiếng Anh lớp 7 - Đề số 1

I. LANGUAGE FOCUS :

A. Choose the best words: (2ms)( Chọn từ đúng nhất)

1. Hoa feels sick. She ate ……………….. candy last night.
a. much b. many c. a lot of d. more

2. She doesn’t like pork, and ………………. does her uncle.
a. either b. so c. neither d. too

3. I would like ……………………. some fruit and vegetables.
a. buying b. to buy c. buy d. bought

4. You ought ………………… to the dentist.
a. to go b. going c. to going d. go

5. This river is very ………………….. for the swimmers.
a. danger b. more dangerous c. dangerous d. dangerously

6. We don’t have a TV …………….. our place.
a. at b. in c. on d. for

7. They prefer reading …………………. watching TV.
a. than b. more than c. from d. to

8. Choose the word that has the pronunciation differently from the others :
a. played b. watched c. allowed d. organized

II/ Read. Then answer ( Đọc hiểu , sau đó trả lời )

In 1960s, most people in Viet Nam didn’t have a TV set. The people with TVs were popular. In the evening, the neighbors gathered around the TV. They would stay until the TV programs finished. Viet Nam is different now. More families have a TV set and life is more comfortable. But neighbors don’t spend each other as well as they did in the past.
A. True (T) or False (F) : ( 1m)

1. In 1960s, very few people had TV sets . ………

2. Life now isn’t more comfortable than in the past. ………

B. Answer ( 2ms)

1. Did most people in Viet Nam have a TV set in the past?

2. When did the neighbors gather around the TV set?

3. Would they stay until the TV programs finished ?

4. How do neighbors spend each other now?

III/ WRITING ( 2ms) Complete the following sentences by using the cues (Hoàn thành các câu sau sử dụng những từ gợi ý )

1. Hoa / aunt / cook / dinner / that / evening.

2. She / slice / beef / green peppers / onions.

3. She / add / little / salt / spinach / so / taste / good.

4. She / heat / pan / stir-fry / beef / vegetables / little / vegetable oil.
 

Đồng bộ tài khoản