Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 8 đề thi

0
4.890
lượt xem
953
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012

Mô tả BST Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi tuyển vào lớp 10 thì đừng bỏ qua bộ Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh này nhé. Được chọn lọc khá kĩ càng từ nhiều bộ Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh hay của các kì tuyển sinh vào 10 khắp cả nước, từng đề thi đạt chuẩn về phần nội dung cũng như phương pháp ra đề của BGB&ĐT. Hi vọng rằng, thông qua việc giải trực tiếp các Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 này, các bạn sẽ làm quen dần với cấu trúc đề thi, luyện giải nhiều các dạng bài tập và các câu hỏi lý thuyết. Chúc các bạn ôn thi thật hiểu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2012 - Đề số 1

PART A: PHONETICS
Khoanh tròn vào từ trong số (A, B, C hoặc D) mà phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại. Câu 0 đã được làm như là ví dụ (1.0đ)
0. A. so B. no C. do D. go
1. A. baggy B. casual C. label D. fashion
2. A. city B. recycle C. center D. collect
3. A. tea B. listen C. sent D. tend
4. A. books B. cats C. maps D. dogs
5. A. tidal B. gift C. bill D. public

PART B: VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Khoanh tròn một phương án đúng nhất trong số (A, B, C hoặc D) để hoàn thành những câu sau. Câu 0 đã được làm như là ví dụ (2.0đ)
0. They have just introduced a new style ___________ jeans in the USA.
A. in B. at C. of D. on

1. My brother usually listens to music ____________ the evening.
A. on B. in C. at D. by
2. - “Would you like to go camping with me next Sunday?” - “______________________.”

A. Yes, please B. Yes, I’d love to C. No, thanks D. Yes, I would
3. ___________ Nam was tired, he helped his mother with her housework.
A. Because B. However C. Despite D. Although

4. –“Do you collect stamps or other things? -“Yes, I’m a stamp __________.”
A. collecting B. collector C. collect D. collection

5. Where are the photos ____________ were taken at the Christmas party?
A. whom B. which C. who D. whose

6. My children are very ___________ about going to the zoo.
A. excited B. interesting C. interested D. exciting

7. The ao dai has been mentioned in poems, novels and songs by poets, writers and _________ for many years.
A. music B. musical C. musician D. musicians

8. –“What does your father do?” -“He’s ____________ engineer.
A. a B. the C. an D. x

9. Nam didn’t go to school yesterday, ____________?
A. did he B. didn’t he C. did Nam D. didn’t Nam

10. The doctor _________ me not to stay up too late at night.
A. advised B. suggested C. insisted D. forced

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau. Câu 0 đã được làm như là ví dụ (1.0đ)
0. Last Sunday I (go) went to the cinema with my friend.
1. My brother usually (go) _________________ to work early to avoid traffic jams.
2. If I have her telephone number, I (give) _________________ it to you.
3. She wishes she (can) _______could__________ speak English fluently.
4. Yesterday when I came to see Peter, he (do) _________________ his homework.
5. Mai (not/write) _________________ any letters to me since she moved to Ho Chi Minh City.
 

Đồng bộ tài khoản