Các dạng viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
3.349
lượt xem
184
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các dạng viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh

Mô tả BST Các dạng viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Các dạng viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh. Gồm các tài liệu về các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh, các dạng viết lại câu trong tiếng Anh kèm ví dụ. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các dạng viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuMột số cấu trúc viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh trong bộ sưu tập Các dạng viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh:

Một số cấu trúc viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh

1.It takes sb khoảng thời gian to do sth= sb spend khoảng thời gian doing sth
VD: it took her 3 hours to get to the city centre.= she spent 3 hours getting to the city centre.

2. Understand = tobe aware of
VD: do you understand the grammar structure?= are you aware of the grammar structure?

3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on
VD: she likes politics = she is interested in politics

4.Because + clause = because of + N
VD: he can’t move because his leg was broken= he can’t move because of his broken leg
Một số dạng bài cơ bản

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N
VD: although she is old, she can compute very fast= Despite / In spite of her old age, she can compute very fast

6.Succeed in doing sth = manage to do sth
VD: we succeeded in digging the Panama cannel= we managed to dig the Panama cannel
Các mẫu câu thường gặp

7. Cấu trúc : …..too + adj (for sb) to do sth : quá để làm gì
VD: my father is too old to driveso + adj + that Clause = it is such a/ an N that: quá đến nỗi mà
VD: she is so beautiful that everybody loves her.= it is such a beautiful girl that everybody loves her.Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì
VD: This car is enough safe for him to drive
VD: The policeman ran quickly enough to catch the robberMột số dạng bài cơ bản

8.Cấu trúc : prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì
VD: I’prefer you (not) to smoke here I’d rather you (not) smoked here

9.Prefer doing sth to doing sth : thích làm gì hơn làm gì
Would rather do sth than do sth
VD: She prefers staying at home to going out
She’d rather stay at home than go out

10. Can = tobe able to = tobe possible

11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi ..thi…
No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast
VD: As soon as I left the house, he appeared
Harly had I left the house when he appeared
No sooner had I left the house than he appeared

12.Not………..any more : không còn nữa
No longer + dạng đảo ngữ S no more V
VD: I don’t live in the courtryside anymore
No longer do I live in the coutrysideI no more live in the coutryside

13. At no time + dạng đảo ngữ : không khi nào, chẳng khi nào
VD: I don’t think she loves me
At no time do I think she loves me

14. Tobe not worth = there is no point in doing sth : không đáng làm gì
Các dạng thường gặp

15. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth : không đáng, vô ích làm gì
VD:It’s not worth making him get up early
There is no point in making him getting early

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Các dạng viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 

Đồng bộ tài khoản