Chuyên đề Glucozơ - Hóa học 12

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 3 tài liệu

0
238
lượt xem
1
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Glucozơ - Hóa học 12

Mô tả BST Chuyên đề Glucozơ - Hóa học 12

Nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Chuyên đề Glucozơ - Hóa học 12. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức trong chương trình học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Glucozơ - Hóa học 12

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Chuyên đề Glucozơ - Hóa học 12 dưới đây:

Bài 1: Cho các chất CH3CHO CH3COOH glucozơC2H5OH CH3COOC2H5 glixerol đựng trong các lọ mất nhãn được đánh theo chữ cái A, B, C, D, E, F. Xác định từng chất trong mỗi lọ, biết :
A B C D E F
Na 0 0 x x x x
NaOH x 0 0 0 0 x
Cu(OH)2 0 0 x 0 x x
AgNO3/NH3 0 x x 0 0 0
Dấu x : có phản ứng Dấu 0 : không phản ứng

Bài 2: Phân biệt các dung dịch sau đây bằng phương pháp hóa học.
a. glucôzơ, glixerol,fructozơ b. glucôzơ, glixerol, etanol, axit axetic
c. glucôzơ, anđehit fomic, etanol d. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic

Bài 3: Phản ứng tráng bạc
3.1. Tính khối lượng glucozơ cần để thu được 32,4g Ag
3.2. Đun nóng 5,4g glucozơ với dd AgNO3/NH3 dư thu được kt bao nhiêu gam Ag, biết H = 95%.
3.3. Đun nóng 22,6 hỗn hợp glucozơ và glixerol với dd AgNO3/NH3 dư thu được 21,6g Ag. Tính t/phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
3.4. Đun nóng 45,75g hỗn hợp glucozơ và anđehit fomic với dd AgNO3/NH3 dư thu được m(g) Ag. Hòa tan hoàn toàn m(g) Ag vào dd HNO3 thấy có 4480ml NO thoát ra (đktc)
Xác định thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
3.5. Đốt cháy hoàn toàn 1,8g một cacbohidrat thu được 1344ml CO2 (đkc) và 1,08g H2O.Cho 0,9g cacbohidrat đó tác dụng dd AgNO3/NH3 dư thì thu được 1,08g Ag.
a)Xác định CTPT của cacbohidrat.
b)Viết CTCT của cacbohidrat.

Bài 4: Phản ứng lên men
4.1. Tính khối lượng ancol etylic thu được từ 4,95kg glucozơ, biết hiệu suất của quá trình là 80%.
4.2. Lên men m(g) glucozơ với H = 80% thu được V(l) CO2. Hấp thu toàn bộ lượng CO2 thoát ra bằng dd Ca(OH)2 dư (H = 100) thấy có 40g kết tủa. Tính giá trị của m.
4.3. Tính khối lượng glucozơ cần để điều chế được 1 lít ancol 460 , biết dC2H5OH = 0,8g/ml và H = 80%
4.4. Cho glucôzơ lên men thành rượu etylic. Dẫn khí các bonic sinh ra vào nước vôi trong dư, thu được 50 gam kết tủa.Tính khối lượng rượu thu được và khối lượng glucôzơ đã tham gia lên men.
(biết hiệu suất lên men đạt 80%)
4.5. cho m gam glucozo lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa, lọc kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thu được 5g kết tủa. Tính giá trị của m
4.6. Lên men a gam glucôzơ, cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 10g kết tủa. Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm đi 3,4 g. Tính a (Biết hiệu suất của quá trình lên men là 90%)
4.7. Cho 2,5 Kg glucôzơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic. Trong quá trình chế biết, rượu bị hao hụt mất 10%. Tính khối lượng rượu thu được.Nếu pha loãng rượu đó thành rượu 40o thì sẽ được bao nhiêu lit, biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng d=0,8 g/ml.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chuyên đề Glucozơ - Hóa học 12. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản