Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 năm 2013-2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 năm 2013-2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 năm 2013-2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 năm 2013-2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai. Bộ đề thi được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 năm 2013-2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 năm 2013-2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai dưới đây của chúng tôi.

Choose the word (A,B,C or D) whose underlined part pronounced differently from the others.
1. A. prepared B. disappointed C. explained D. interviewed
2. A. hands B. chores C. parents D. boys
Choose the word (A, B, C or D) whose main stressed syllable is different from the rest.
3. A. eleven B. history C. argument D. maximum
4. A. caring B. secure C. decent D. close-knit
Choose the best answer (A,B,C, or D) to complete these sentences
5. Small children are often told that it is rude to point ...................other people.
A. on B. with C. at D. for
6. Mary: “ That’s a very nice skirt you are wearing.” Julia: “ …….......................……..”
A. That’s nice B. I like it
C. That’s all right D. I’m glad you like it
7. I said that I had met her .........................................
A. yesterday B. the previous day
C. the day D. the before day
8. As she.................... a letter last night, the lights suddenly ...................... out.
A. was writing/ went B. wrote/ went
C. was writing/ was going D. writes/ went
9. He........................ for twenty years before he retired last year
A. has taught B. was teaching
C. has been teaching D. had been teaching

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 năm 2013-2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản