Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 366 đề thi

0
5.646
lượt xem
28
download
Xem 366 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Đừng bỏ lỡ bộ sưu tập này các bạn nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

I. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences. (3 points).
1.
Her parents still live there _________ her grandparents.
A. for
B. at
C. with
D. on
2.
Nam is _________ than Hoa.
A. tallest
B. tall
C. taller
D. more tall
3.
_________ does she live?
A. Who
B. What
C. Which
D. Where
4.
_________ are you talking to?
A. Who
B. What
C. Which
D. Where
5.
What _________ your telephone number?
A. is
B. are
C. does
D. do
6.
Hung lives _________ 67 Quang Trung Street.
A. on
B. in
C. at
D. under
7.
_________ does your mother do?
A. When
B. Where
C. What
D. Which
8.
We _________ at 7 p.m tomorrow.
A. meet
B. meets
C. will meets
D. will meet
9.
My mother takes care _________ sick children.
A. about
B. in
C. at
D. of
10.
_________ a delicious dinner!
A. It
B. Which
C. Where
D. What
11.
He works _________ the farm.
A. on
B. in
C. about
D.at
12.
Are there _________ books on the shelf? Yes, there are.
A. any
B. some
C. much
D. a
II. Complete the sentences with on , in, at, in front of. (2 points).
1.
I live Ha Noi.
2.
There is a lake my house.
3.
I have Math Monday.
4.
She has dinner 6 p.m.
III. Supply the correct form of the verbs in brackets. (2,5 points)
My aunt Thuy (live) (1) in Ha Dong. She (work) (2) in a hospital in the centre of Ha Noi. Every morning, she (catch) (3) a bus to her hospital. Her
work is (take) (4) care of sick children. She (love) (5) the children. She always (say) (6) that children (be) (7) very lovely. Now she (do) (8) her job with great pleasure. But next year she (go) (9) to Ho Chi Minh City with her husband . She (be) (10) very unhappy.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản