Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hồng Sơn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 10 đề thi

0
77
lượt xem
2
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hồng Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hồng Sơn

Thư viện eLib.VN chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hồng Sơn. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hồng Sơn

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hồng Sơn được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I: Choose the best answers to complete the sentences .(3,0ps)
1. He will …………… soccer next Sunday.
A. to play B. play C. playing D.plays
2. Her birthday is ……………Monday, October 12th
A. at B. in C. on D. about
3. Lan is……….beautiful than hoa
A. best B. more C. most D. better
4. My mother takes care …………….sick children.
A. of B. about C. on D. in
5. Would you like …………chess with me?
A. play B.plays C. to play D. playing
6. ……is it from Dong Hoi to Ha Noi? It is about 650km.
A. How far B. How long C. How D. What far
II: Supply the correct form of the verb in bracket. ( 2ps)
1. What you ( read ) …………………….right now?
2. My sister always ( brush ) …………………her teeth after meal.
3. You ( be )………………..in class tomorrow.
4 . ….they……( listen) to music tomorrow?
III: Rewrite these sentences, beginning with the words given.( 2ps)
1.What/ beautiful shirt.
=> …………………………………………………….
2. How far / Hue/ Ho Chi Minh city?
=> ……………………………………………………
3.There / chair/ room.
=> …………………………………………………
4. What /his/ telephone number?.
=> …………………………………………………

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hồng Sơn!
Đồng bộ tài khoản