Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 13 đề thi

0
167
lượt xem
5
download
Xem 13 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn
Mô tả bộ sưu tập

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 8 đang chuẩn bị làm bài kiểm tra 1 tiết trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn
Tóm tắt nội dung

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn của thư viện eLib dưới đây:

I/ Match the questions with the answers: (2 marks)
1.Why did Nam fail the exam? A. Because I don’t have enough money
2.Why do you want to be a teacher? B. Because he didn’t work hard.
3. Why can Hoa speak English fluently? C. Because I love children.
4. Why don’t you take a taxi? D. Because she practices speaking English everyday.
II/ Choose the correct answer for each sentence : (2,5 marks)
1. The sun _____________ in. the East .
a. sets b. rise c. rises
2. Will you pick me ______________ after the party ?
a. on b. up c. at
3. He is not ___________________________ get married.
a. enough old to b. old enough to c. old enough for
4. Where is Ba? – He isn’t upstairs. He is _____________.
a. inside b. downstairs c. outside
5. Our friends ____________________ meet us at the airport tonight.
a. is going to b. will go to c. are going to
III/ Complete the sentences with must / have to / ought to / should: (3 marks)
1. I _____________ dust the living room.
2. She has bad cold. She ____________to go to see a doctor.
3. Children _____________ obey their parents.
4. Minh looks very tired. He ___________ go to bed early.

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản