Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Tam Thanh

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 5 đề thi

0
104
lượt xem
1
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Tam Thanh

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Tam Thanh
Mô tả bộ sưu tập

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn thi, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Tam Thanh. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Tam Thanh

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Tam Thanh
Tóm tắt nội dung

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Tam Thanh:

A. Listening (1m) Listen and check true (T) or fasle (F)
1. Mrs Mi’s electricity bill is enormous.
2. Mrs Ha is worried about her recent water bill.
3. Mrs Mi gives Mrs Ha some advice on how to save electricity.
4. Mrs Ha won’t get a machenic to check the pipes.

B. Language focus(3.5ms)
I. Choose the best answer(2ms)
1. A lot of trees in forests are cut down, resulting in…………… .
A. environment B. deforestation C. prevention D. pollution
2. A bulb that can save energy is a(n)……………bulb.
A. energy-saved B. saved- energy C. save- energy D. energy-saving
3. He suggested that we……………early tomorrow morning
A. started B. to start C. starting D. should start
4. Let’s……………out tonight, shall we ?
A. eat B. eating C. ate D. eaten
5. I’ll be in trouble if I………………my passport.
A. lose B. lost C. will lose D. would lose
6. I’d love to play volleyball……………………I have to do my homework.
7. Her son keeps on…………her such questions .
A. ask B. asked C. asking D. to ask
8. I am…………that you are working hard.
A. happy B. sad C. nervous D. disappointed

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Tam Thanh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản