Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 18 đề thi

0
181
lượt xem
1
download
Xem 18 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THPT Trường Chinh - Gia Lai. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THPT Trường Chinh - Gia Lai. Mời tham khảo:

A. MULTIPLE CHOICE (6 marks)
Choose the word (A,B,C, or D) whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. read B. head C. beat D. eaten
2. A. study B. subject C. father D. cousin
Choose the word (A,B,C, or D) whose main stress is placed differently from the others.
3. A. alarm B. kitchen C. water D. morning
4. A. background B. daughter C. teacher D. mature
Choose the best option A, B, C, or D that best completes each sentences
5. Miss Lan Phuong loves her teaching profession.
A. students B. school C. family D. occupation
6. At six o’clock in the morning my alarm clock.................. to wake me.
A. goes off B. gets off C. wakes off D. takes off
7. The Pikes live..................farming. They work hard...................the field every day.
A. at / with B. in / on C. on / in D. with / for
8. In 1995 Sally...................the Star Sports Club.
A. joined B. had joined C. join D. joins
9. Marie Curie was the first woman ................... a PhD from the Sorbonne.
A. receive B. to receive C. received D. was received
10. Would you ....................looking after my children for a while?
A. mind B. agree C. decide D. care

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THPT Trường Chinh - Gia Lai bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản