Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 12 lớp 8

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 12 lớp 8

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 12 lớp 8

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 12 lớp 8. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài tập khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 12 lớp 8

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 12 lớp 8 dưới đây:

I. Choose the best answer: ( 4marks )
1. Which country do you want ……….?
a. visit b. visits c. to visit d. visiting
2. Tom will pick me ……….. in the afternoon.
a. on b. up c. down d. with
3. We took a small plane …………. New York last week.
a. for b. on c. at d. to
4. The heads of four American presidents are …………. into the rock.
a. put b. kept c. made d. carved
5. The ………… was pouring from the volcano when I flew overhead.
a. water b. lave c. fire d. wind
6. Mrs Smith ……………. her keys.
a. is losing always b. always losing
c. are always losing d. is always losing
7. The people in my countryside are very …………..
a. friendly b. friends c. interesting d. exciting
8. The weather in the north of Viet Nam is cold and ………….
a. windy b. snow c. sun d. rain
II. Supply the correct word form: ( 3ms )
1. Today, the sky is …………………………. ( cloud )
2. ……………………………., my friend hit the boy down ( fortunately )
3. Our ……………………….. is included in the ticket prize. (accommodate)
4. Tan is always ………………………….. his friends. ( phone )
5. We are having a …………………………. time in the U.S.A. (wonder)
6. This is a nice ……………………………… ( surprised )
III. Supply the correct verb form: ( 3ms )
1. When we …………..……., he ………….………………… lunch. ( come, have )
2. The boy …………………………….. while the girls …………………………….
(sing, dance)
3. At present, she …………………………….. some trees in the garden. (plant)
4. The teacher …………………………. the lesson carefully. ( explain )
5. Would you like …………………………. with us? ( come )
6. Do you mind ………………………… the floor? (clean)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 12 lớp 8 để xem.
Đồng bộ tài khoản