Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 9 lớp 8

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
83
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 9 lớp 8

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 9 lớp 8

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi làm bài kiểm tra. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 9 lớp 8. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 9 lớp 8

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 9 lớp 8:

I. Circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentence. (5 marks)
1. Would you like to have a cup of coffee?
A. That would be nice. B. I’m afraid not.
C. Don’t forget. D. I’m sorry, I can’t.
2. He promises he will………her awake.
A. keeps B. kept C. keeping D. keep
3. The ambulance……..be there in about 10 minutes.
A. is B. won’t C. will D. are
4. How can we say “tái chế” in English?
A. recycle B. reuse C. reduce D. remember
5. What does the word “Ambulance” mean?
A. Xe cứu hỏa B. Xe cứu thương
C. Xe khách D. Xe buýt
6. Cool the burns immediately……………..minimize tissue damage.
A. so as to B. in order to C. so that D. A and B are correct.
7. Leave the patient…………..flat.
A. lie B. lies C. lying D. to lies
8. ………..I visit your house, Hoa?
A. Will B. Won’t C. Shall D. O
9. It is not difficult to………….because all the three words begin with the letter R.
A. remembers B. remembered C. remembering D. remember
10. The glass……………into small pieces.
A. are broken B. is broken C. broke D. be broken
II. Complete these sentences. Use the correct form of the verbs in brackets. (5 marks)
1. My class will (go)……………….playing football tomorrow.
2. Tires can (recycle)……………………to make pipes and floor coverings.
3. It is useful (reuse)…………….plastic bottles.
4. She studies hard in order to (pass) the final exam.
5. The deposit (return)………………….when people bring the cans back for recycling.

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh bài 9 lớp 8 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản