Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015
Mô tả bộ sưu tập

Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015
Tóm tắt nội dung

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H =1; Li = 7; C =12; N = 14; O =16; Na = 23; Mg = 24 ; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56, Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Ag = 108; Sr = 88; Ba = 137; Sn = 119; Cs = 133; Be = 9; He = 4; S = 32; Mn = 55; Pb = 207; S = 32.
Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1:
Công thức hóa học viết sai là
A. Al3(SO4)2. B. CO. C. FeCl2. D. FeCl3.
Câu 2: Tổng số hạt mang điện trong hợp chất AB2 bằng 44. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử A là 4. Số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là
A. 7 và 9. B. 6 và 8. C. 5 và 9. D. 16 và 8.
Câu 3: Z là nguyên tố mà nguyên tử chứa 20 proton, còn Y là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức phân tử của hợp chất hình thành giữa hai nguyên tố này là:
A. Z2Y B. ZY2 C. ZY D. Z2Y3
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 0,3g hỗn hợp hai kim lọai X và Y ở hai chu kì liên tiếp của nhóm IA vào nước thì thu 0,224 lít khí hidro ở đktc. Hai kim lọai X và Y lần lượt là:
A. Rb và Cs B. K và Rb. C. Li và Na. D. Na và K.
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđrô, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là
A. 27,27%. B. 40,00%. C. 60,00%. D. 50,00%.
Câu 6: Một ion có ký hiệu là 12 Mg 2. Số e và số khối của ion này là:
A. 12, 24 B. 12, 22 C. 10, 24 D. 10, 22.
Câu 7: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là:
A. Các nguyên tố d. B. Các nguyên tố s.
C. Các nguyên tố p. D. Các nguyên tố s và các nguyên tố p.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản