Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 14 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
Xem 14 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014
Mô tả bộ sưu tập

Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014
Tóm tắt nội dung

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 của thư viện eLib dưới đây:

Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có phân lớp cuối cùng là 3d3 . Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 3, nhóm IIIB. B. chu kì 3, nhóm VB.
C. chu kì 4, nhóm IIB. D. chu kì 4, nhóm VB.
Câu 2: Cho các hạt vi mô: Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg. Dãy nào sau đây được xếp đúng thứ tự bán kính hạt?
A. Al3+< Mg2+ < Al < Mg < Na. B. Al3+< Mg2+< Mg < Al < Na .
C. Na < Mg < Al < Al3+<Mg2+. D. Na < Mg < Mg2+< Al3+< Al .
Câu 3: Cho dung dịch chứa x gam Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x gam HCl. Chất tan trong dung dịch sau phản ứng là (cho Ba = 137; O =16; H = 1; Cl = 35,5)
A. có muối và bazơ dư. B. chỉ có muối.
C. không xác định được. D. có muối và axit dư.
Câu 4: Trong các mệnh đề sau:
(1) hạt nhân nguyên tử nào cũng có p và n.
(2) trong mọi hạt nhân nguyên tử số p luôn bằng số n.
(3) trong nguyên tử số p luôn bằng số e.
(4) trong nguyên tử nào cũng thoả mãn 1 1,52.
(5) trong anion bất kì, số hạt e đều nhiều hơn số hạt p.
Những mệnh đề sai là:
A. 2,3,4. B. 2,3,5. C. 1,2,5. D. 1,2,4.
Câu 5: Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số hiệu nguyên tử nguyên tố X là:
A. 16 B. 6 C. 8 D. 14
Câu 6: Trong nguyên tử lớp N (lớp 4) có số electron tối đa là:
A. 2. B. 32. C. 8. D. 18.
Câu 7: Cho 19K, 18Ar, 26Fe, 16S, 9F, 12Mg, 35Br. Nhóm hạt vi mô nào sau đây đều có phân lớp electron ngoài cùng thuộc lớp M (n =3)?
A. K+, Ar, Fe3+, S2-. B. K+, Ar, Fe3+, Br-, Mg2+.
C. K+, Ar, S2-, Mg2+. D. K+, Ar, S2-, Br-.
Câu 8: Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit MgO , ZnO , Fe2O3 hòa tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 loãng , thu được dung dịch Y . Cô cạn dung dịch Y thu được 5,21 gam hỗn hợp các muối sunfat khan . Nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 là
A. 0,4 M B. 0,5 M C. 0,3 M D. 0,1 M

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản